Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Busberedskab for metrocityringen og Nyt Bynet undervejs

Af Thomas de Laine

Kort over beredskabsbuslinjerne
Metrocityringen og den planlagte beredskabsbuskørsel. Illustration fra notat fra Movia til kommunerne, september 2018.

Næste år sker der som bekendt store forandringer i den kollektive trafik i København, når metrocityringen åbner, og der gennemføres en stor omlægning af bustrafikken, der under navnet "Nyt Bynet" tilpasses metrocityringen. Myldretid har tidligere beskrevet disse ændringer.

Et spørgsmål, der stadig står ubesvaret, er dog, hvornår disse ændringer træder i kraft. Og hvis man hører til dem, der har taget for givet, at de selvfølgelig sker samtidig, så er det på tide at få nuanceret den opfattelse. For der er nu lagt planer for den betjening, der vil være tale om, hvis der bliver en periode, hvor det nye buslinjenet er indført, uden at metrocityringen er åbnet endnu. Dette såkaldte busberedskab dækker også den situation, hvor der enten er store driftsmæssige begyndervanskeligheder på metrocityringen, eller hvor der viser sig at mangle kapacitet i det nye buslinjenet.

Ukendte åbningsdatoer

Metroselskabet har endnu ikke udmeldt en åbningsdato for metrocityringen, men i september 2018 var status, at en sådan dato kunne forventes kendt i slutningen af april 2019. Der ligger mange hensyn i sådan nogle åbningsdatoer, f.eks. hvornår godkendelser er på plads, eller hvad Dronningen har i sin kalender.

Movias budget for 2019 tager udgangspunkt i, at Nyt Bynet - altså det nye buslinjenet - indføres søndag 18. august 2019, men det bliver ikke nødvendigvis den faktiske skiftedag. Movia er nemlig nødt til at sætte dato på overgangen til det nye buslinjenet med et vist varsel. For det første skal entreprenørerne efter kontrakterne have de nye linjer og køreplaner mindst 3 måneder før af hensyn til bl.a. vagtplanlægning. Og for det andet indebærer det nye linjenet en væsentlig reduktion af kørselsomfanget, nemlig med 42 busser og ca. 180.000 årlige køreplantimer. Derfor er det ikke bare en mulighed senere at udsætte køreplansskiftet, da busser og chauffører fra den opsagte kørsel må formodes at have fundet andet arbejde.

Tilbage ved den første metros åbning i oktober 2002 var den sidste situation ikke til stede, da man dengang blot flyttede kørsel inden for entreprenørernes kontrakter og først gennemførte reduktioner i driften syv måneder senere. Man havde dengang om nødvendigt kunnet betale sig fra at overskride tidsfristen over for entreprenørerne, hvilket dog, hvis det skete sent nok, formentlig stadig ville have givet anledning til en mængde problemer, når det tages i betragtning, hvor omfattende om en replanlægning der i så fald skulle finde sted.

Udgangspunktet næste år er derfor, at køreplansskiftet kan lægges fast med et varsel på 3 måneder, efter at Metroselskabet har udmeldt en åbningsdato. Muligheden er grundlæggende 1. september 2019, plus eller minus fire uger, dvs. tidligst 4. august og senest 29. september, hvor 4. august vil indebære, at entreprenørerne får besked senest 4. maj. Hvis der efterfølgende sker en udsættelse af metrocityringens åbning, må det nye buslinjenet indføres på den fastlagte dato, og et beredskab af busser vil træde i stedet for metrocityringen.

Situationer med aktivt busberedskab

Movia har, efter drøftelser med Metroselskabet, oplistet fire situationer, hvor der kan blive behov for et "busberedskab":

Det skal bemærkes, at der ikke her er tale om metrobuskørsel (togbusser), som fortsat vil være Metroselskabets ansvar, ligesom busberedskabet kun vil bestå i en kortere periode efter indførelse af det nye buslinjenet og åbningen af metrocityringen.

Beredskabet vil kunne aktiveres med kort varsel, og der er givet mandat til, at Movia kan gøre det uden først at indhente godkendelse fra kommunerne. Som anden buskørsel skal beredskabskørslen dog stadig betales af de kommuner, der bestiller den, hvilket her vil sige Københavns og Frederiksberg kommuner. Borgerrepræsentationen i København godkendte busberedskabet 1. november 2018, og det samme gjorde By- og Miljøudvalget på Frederiksberg 29. oktober.

Beredskabet indeholder tre særlige buslinjer, ekstrakørsel på linje 12 samt eventuelt forstærkning af andre linjer:

Aksel Møllers Have st. vil ikke som sådan være dækket af beredskabslinjerne.

Hertil kommer, at beredskabet kan benyttes til forstærkning på de øvrige Movia-linjer, hvis kapaciteten her viser sig ikke at være tilstrækkelig.

Det påregnes kun at opretholde cirka en tredjedel af busberedskabet så længe, at man er dækket ind i forhold til eventuelle problemer ved åbningen af metroen til Nordhavnen i begyndelsen af 2020. Eventuelle driftsvanskeligheder på metrocityringen i den forbindelse forventes at være af mindre omfang.

Movias udbud B1 på vej

Selvom beredskabet er midlertidigt, og det ikke engang er sikkert, at busserne skal ud at køre, har beredskabet et omfang i kroner og ører, der vil overstige Forsyningsvirksomhedsdirektivets udbudsgrænse. Beredskabskørslen skal derfor i udbud, og i november-december har Movia haft et udkast til udbudsmaterialet i høring.

Udbuddet adskiller sig på flere måder fra de sædvanlige udbud af buskørsel hos Movia. Blandt andet er det offentligt udbud og ikke udbud efter forhandling, som ellers er trafikselskabets mangeårige praksis. Da det er første gang, Movia sender beredskabskørsel i udbud, fremgår det af udbudsmaterialet, at der kan forekomme væsentlige ændringer i forbindelse med, at Movia svarer på de spørgsmål, der stilles af tilbudsgiverne.

Opgaven, der er i udbud, er således et beredskab af busser og chauffører, som skal være til rådighed og kunne aktiveres med kort varsel. Ved et varsel på mindst 96 timer (4 døgn) betragtes kørslen som planlagt, men akut kørsel skal kunne udføres med et varsel på blot 6 timer. Kørslen kan blive afbestilt igen senest kl. 15 dagen før. Vinderen kan imidlertid ikke være sikker på, at beredskabet nogensinde bliver aktiveret.

Beredskabskørslen er inddelt fire udbudsenheder:

  1. Hel eller delvis kørsel på linje 5M, kapacitetsdækning på Nyt Bynet samt hel eller delvis kørsel på linjerne 3M, 4M og 12x, hvis kontraktperioden på disse enheder er udløbet, og der er behov for kørslen pga. afledte effekter fra åbningen af metrocityringens gren til Nordhavnen. Enheden omfatter kørsel med op til 9 busser og har en kontraktperiode fra august 2019 til juni 2021. Kravene til miljø, materiel og it-udstyr mv. er højere for denne enhed end for de øvrige, og der er også kun krav om salg af kontantbilletter i busserne på denne enhed.

  2. Hel eller delvis kørsel på linje 4M, kapacitetsdækning på Nyt Bynet samt hel eller delvis kørsel på linjerne 3M og 12x, hvis kontraktperioden på disse enheder er udløbet, og der er behov for kørslen pga. afledte effekter fra åbningen af metrocityringens gren til Nordhavnen. Enheden omfatter kørsel med op til 9 busser og har en kontraktperiode fra august 2019 til april 2020.

  3. Hel eller delvis kørsel på linje 3M og kapacitetsdækning på Nyt Bynet. Enheden omfatter kørsel med op til 9 busser og har en kontraktperiode fra august til december 2019.

  4. Hel eller delvis kørsel på linje 12x, dvs. ekstrakørsel på den ordinære linje 12 mellem Nørrebro st. og Svanemøllen st., samt kapacitetsdækning på Nyt Bynet. Enheden omfatter kørsel med op til 3 busser og har en kontraktperiode fra august til december 2019.

Movia ved i sagens natur ikke på forhånd, hvilke linjer der eventuelt kan vise sig at få flere passagerer end ventet og dermed få behov for ekstra kapacitet, men i høringsudgaven af B1-udbudsmaterialet nævner man, at der forventes en større risiko for dette på linjerne 5C, 6A, 10, 18, 23, 31, 68, 150S/15E og 350S end på de øvrige linjer.

I udbudsmaterialet indgår vognplaner for kørsel på linjerne 3M, 4M, 5M og 12x i fuldt omfang. Vognplaner for kapacitetsdækningskørsel leveres først, når kørslen aktiveres, hvilket som nævnt kan ske med timers varsel. Da man kan forestille sig, at der kan opstå en situation, hvor beredskabet må prioriteres, er det bestemt, at kørslen på linje 3M, 4M, 5M og 12x går forud for kapacitetsdækning. Der er desuden fastsat forskellige regler om, hvordan de fire enheder skal prioriteres i forhold til hinanden ved kapacitetsdækning og disponering af busser på tværs af linjer og enheder, idet man ønsker at holde kørslen på den enkelte linje inden for samme udbudsenhed.

Der skal bydes med en stand-by-pris, som er prisen alene for at stå til rådighed, og som dækker f.eks. omkostningerne til garageanlæg, busser og busselskabets forberedelser mv., men altså ikke de variable omkostninger ved kørslen så som chaufførløn og brændstof. Movia har fastsat en maksimal stand-by-pris, der kan bydes med, for hver af de fire udbudsenheder, men dette er et af de punkter, hvor der eventuelt kan blive meddelt ændringer på baggrund af tilbudsgivernes spørgsmål. Udover stand-by-prisen skal der bydes med en timepris for beredskabets anvendelse som henholdsvis planlagt kørsel og akut kørsel.

Stand-by-perioden begynder tidligst 4. august 2019, idet datoen vil blive sammenfaldende med indførelsen af Nyt Bynet. Datoen herfor er som nævnt endnu ikke kendt, men det planlægges at blive en søndag i perioden 4. august til 29. september 2019. Længden af stand-by-perioden er forskellig fra udbudsenhed til udbudsenhed. Enhed 1 har den længste stand-by-periode med udløb i april 2020 og en efterfølgende driftsperiode frem til juni 2021, hvor kontrakten kan opsiges med 14 dages varsel. Stand-by-perioden for enhed 2 udløber i april 2020, og denne enhed har ingen driftsperiode. Enhed 3 og 4 har kun en stand-by-periode til og med oktober 2019 med en driftsperiode i november-december 2019, hvor kontrakten kan opsiges med 14 dages varsel.

Busserne skal være 11,9-13,7 m lange og være indrettet som lavgulvsbusser (hvilket Movia forstår som helt trinfri ved døre og i midtergang), laventrébusser eller lavbagperronbusser, dvs. højgulvsbusser med trinfri ind- og udstigning bagest. Sidstnævnte type accepteres dog ikke på enhed 1. Højgulvsbusser af lavbagperrontypen er ret almindelige som togbusser i Movias område, og der findes desuden fortsat over 50 ordinære Movia-busser i område Vest og Syd, der har denne indretning. Alle busserne skal derudover have Rejsekort.

Busserne på enhed 1 skal være Movia-gule med DOT-Movia-logo, have møntveksler og møntbord samt LED- eller punktmatrixdestinationsskilte. Busserne på enhed 2-4 kan have afvigende design, er ikke omfattet af krav om møntbord/-veksler, og både DOT-Movia-logo og skiltning må godt være med papskilte eller rullebånd, når blot skiltet er læseligt på fronten af bussen. Der stilles i alle tilfælde ingen krav til det indvendige design.

Kravene er altså sat lavt, jf. også nedenfor om miljøkravene, hvorved det undgås, at det bliver nødvendigt at anskaffe nye busser for at kunne påtage sig opgaven.

Tilbudsfristen ventes at blive 8. marts 2019, og tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejer 90 pct. og miljø de sidste 10 pct. Miljøkriteriet drejer sig alene om Euro-normer, hvor der gives flest point for opfyldelse af de højeste normkrav. På enhed 1 er "Euro ½6" (dvs. busser opgraderet til Euro 6-niveau for NOX og partikler) mindstekravet, mens Euro 4 (uden partikelfilter) er minimumskravet på de tre andre enheder (Euro 3 med partikelfilter ligger højere end både Euro 4, Euro 5 og EEV), hvor man reelt blot skal overholde miljøzonereglerne i København og på Frederiksberg.

Kilder: Referat fra møde i Borgerrepræsentationen i København 01.11.18; referat fra møde i By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune 29.10.18; notat fra Movia til Københavns og Frederiksberg kommuner om busberedskabet af 26.09.18; "Udbudsmateriale til B1 - Udbud af beredskabskørsel for Movia", høringsudgave, november 2018