Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

HUR skifter køreplan tre gange i 2002

Af Thomas de Laine

HUR planlægger at skifte køreplan tre gange i løbet af 2002. Det bliver 26. maj, 15. september og ved metroens åbning i oktober.

26. maj
Den nuværende køreplan udløber 26. maj. Ved dette køreplansskift sker der sommertilpasninger af busbetjeningen, ligesom HURs 11. udbud effektueres, hvilket betyder entreprenørskift på en række linier i Nordsjælland og på linie 600S, der samtidig skifter til 13,7 m-busser.

15. september
S-togene får ny køreplan 15. september, hvor Køge Bugt-banen overgår til betjening udelukkende med 4. generations-S-tog, hvilket betyder reduceret køretid og ændret standsningsmønster. Linie Ex får dog så vidt vides ikke nye S-tog i første omgang.

Samtidig tages dobbeltsporet Veksø-Frederikssund i brug, og den nye station Gl. Toftegård mellem Ølstykke og Stenløse tages i brug. Dobbeltsporet giver dels højere rejsehastighed, og giver dels mulighed for 10-minuttersdrift helt til Frederikssund i dagtimerne.

Busnettet skal tilpasses de nye S-togskøreplaner.

Oktober
Mest interessant er måske køreplansskiftet i oktober. Den endelige dato er ikke fastlagt, men det bliver dagen, hvor metroen åbner (hvilket bl.a. afhænger af, hvornår Kongehuset har tid!). Det er metroens etape 1, Nørreport-Lergravsparken/-Vestamager, der åbner, mens etape 2a til Frederiksberg og etabe 2b videre til Vanløse ibrugtages hhv. maj og december 2003.

Ved køreplansskiftet oprettes de to første stambuslinier, og busnettet på Amager tilpasses. Resten af stambusnettet, linieomlægningerne og driftsnedskæringerne følger i takt med resten af metroens åbning i løbet af 2003.

Myldretid vil komme med en grundigere omtale af stambusnettet og metroen inden længe - allerede nu er en stambus-linieoversigt dog klar. Herunder gennemgås blot de indtil videre planlagte ændringer.

Formål med ændringerne
Køreplansskiftene indebærer en udvidelse af buskørslen i form af tilbringerbusser til den dobbeltsporede Frederikssundsbane, betjening af nye erhvervs- og boligområder i Københavns Nordhavn, øget betjening på december-søndage, flere bustimer på linier med fremkommelighedsproblemer samt opfyldelse af kommunernes ønsker om mindre ændringer i betjeningen.

Omvendt er det nødvendigt at skære ned, da man dels skal kompensere for udvidelserne og dels skal spare ca. 20.000 bustimer.

Besparelserne opnås ved at reducere bustrafikken yderligere i sommerferien, at benytte større busser (13,7 m-busser) i større omfang, "mere præcis afgræsning" af den periode, hvor der er brug for myldretidsbetjening og nedsættelse af frekvenserne uden for myldretiden, aften og weekend. Nedskæringerne finder fortrinsvis sted i Københavns Amt og Københavns og Frederiksberg kommuner, fordi servicemålene fra Kollektiv Trafikplan 1998 stort set ikke lader besparelsesmuligheder tilbage i Roskilde og Frederiksborg amter.

Udvidelserne svarer i øvrigt til ca. 46.500 vogntimer eller knap 20 mill. kr. pr. år, mens reduktionerne svarer til 72.300 vogntimer eller lidt mere end 20 mill. kr. pr. år, så de tilførte bustimer er altså (timeprismæssigt) dyrere end dem, der skæres væk. Der forventes en tilgang på 1,7 mill. passagerer som følge af udvidelserne, og et frafald på ca. 2,0 mill. passagerer som følge af reduktionerne, hvilket alt i alt forventes at svare til en mindreindtægt på 150.000 kr. årligt.

Besparelsernes konsekvenser for passagertallet
Desværre er HUR generelt nødt til at gennemføre nedskæringer af busdriften, og der vil også følge nedskæringer, efterhåden som metroen tages i brug. Samtidig er der øgede problemer med fremkommelighed, og det er efterhånden blevet så almindeligt med overfyldte busser, at det selv tirsdag formiddag klokken halv elleve kan være svært at komme på en linie 16 på Nørrebrogade.

Som det ses, forventer man også at miste cirka 300.000 passagerer som følge af nedskæringerne i denne omgang. Det er en temmelig uheldig udvikling, der desuden har karakter af "ond cirkel", og diskussionen om besparelserne bliver igen relevant i forbindelse med åbningen af metroen og stambusnettet, hvor ca. 190.000 vogntimer skal skæres væk. Overgangen til større bustyper og nedsættelse af frekvensen må næsten også uundgåeligt koste passagerer.

Allerede kendte eller gennemførte linieændringer
Oversigten omfatter alle tre køreplansskift og skal tages med forbehold for ændringer.

Linie 2, 4E, 5, 11, 19, 20, 46 og 534P:
Linierne nedlægges oktober 2002 som følge af åbningen af metroens etape 1 og stambuslinie S3 og S4. 18 andre linier får frekvens- og/eller linieændringer - se neden for.

Stambuslinie S3:
Linien oprettes oktober 2002 og kører Husum Torv-Nørreport st.-Hovedbanegården-Sundbyvester Plads. I Husum-enden bibeholdes muligheden for forlængelse til enten Husum st., Herlev st. eller Gladsaxe Trafikplads i senere etaper. På Amagersiden kører linien kun til Sundbyvester Plads, da linie 250S indtil videre er bevaret, men linien er planlagt forlænget til Lufthavnen ad linis 250S' rute på et senere tidspunkt. Linien forudsættes betjent med 13,7 m-busser, og får 18 afgange i timen i både myldretider og dagtimer og 8 afgange i timen aften og weekend.

Stambuslinie S4:
Linien oprettes oktober 2002 og kører Tingbjerg-Hovedbanegården-Lergravsparken-Lufthavnen. Linien vil få flere afgange end oprindeligt planlagt, idet der Tingbjerg-Hedegårdsvej bliver 14 afgange i timen i myldretiderne, 12 i dagtimerne og 6 aften og weekend. Hver anden tur videreføres til Lufthavnen.

Linie 5E:
Linien oprettes oktober 2002 og kører som myldretidslinie med 20-minuttersdrift Husum st.-Husum Torv-Gladsaxe Trafikplads-Bagsværd st.

Linie 8:
Linien omlægges oktober 2002, så der fra Bellahøj ikke køres til Tingbjerg med ad Bellahøjvej (i stedet for nedlagte linie 11) og videre til Vanløse st.

Linie 9:
Afkortes oktober 2002 fra Lufthavnen til Christiansborg. Linien vil få kvarterdrift både myldretider, dagtimer og aften/weekend.

Linie 12:
Linien forlænges oktober 2002 til Lufthavnen, og får kvarterdrift i myldretiderne, 20-minuttersdrift i dagtimerne og halvtimedrift aften/weekend.

Linie 13:
Afkortes oktober 2002 fra Sundbyøster til Islands Brygge st. (metroen). Linien får samme intervaller som linie 12.

Linie 16:
Linien omlægges oktober 2002 mellem Nørreport st. og Rådhuspladsen, så der ikke køres ad Nørre Voldgade - Vester Voldgade men til erstatning for nedlagte linie 5 ad Nørregade - Stormgade - Vester Voldgade til Rådhuspladsen. Linien nedlægges senere i forbindelse med indførelsen af resten af stambusnettet.

Linie 28:
Linien afkortes oktober 2002 fra Finderupvej/Løjtegårdsvej til Rådhuspladsen og forlænges i den anden ende midlertidigt fra Husum Torv til Herlev st. i stedet for nedlagte linie 5. Strækningen Rådhuspladsen-Damhustorvet vil få 10-minuttersdrift i myldretider og dagtimer og 20-minuttersdrift aften og weekend. Mellem Damhustorvet og Husum Torv bliver der 10-minuttersdrift i myldretiderne og 20-minuttersdrift på øvrige tidspunkter. Der bliver 20-minuttersdrift i hele driftstiden mellem Husum Torv og Herlev st.

Linie 30:
Linien føres fra oktober 2002 via Bella Center og Sjællandsbroen til Vesterport st. i stedet for nedlagte linie 46. Der bliver 20-minuttersdrift i hele driftstiden, men der køres ikke Bella Center-Vesterport st. aften og weekend.

Linie 31 og 32:
Linierne afkortes oktober 2002 fra Nørreport st. til Ørestad st. og føres i Dragør ad Kirkevej i stedet for ad Hartkornsvej. I Ørestaden føres linie 31 som linie 32 til Ørestad st., fordi der endnu ikke kan køres ad Ørestad Boulevard fra syd til stationen. Begge linier får halvtimedrift i myldretiderne og timedrift i dagtimerne. Linie 32 får endvidere timedrift aften og weekend, hvor linie 31 til gengæld ikke kører.

Linie 33:
Linien oprettes oktober 2002 og kører mellem Søvang og Rådhuspladsen via Ørestad st. og som nuværende linie 30 i City. Der bliver kvarterdrift Rådhuspladsen-Ørestad i myldretider og dagtimer og 20-minuttersdrift aften og weekend. Der bliver halvtimedrift i myldretider og dagtimer og timedrift aften og weekend videre til Søvang.

Linie 34:
Omlægges oktober 2002, så der ikke køres til Søvang men via Ørestad st. til Islands Brygge. På Islands Brygge startes ved endestationen for linie 40, altså Artillerivej. Der bliver kvarterdrift i myldretider og dagtimer og 20-minuttersdrift aften og weekend.

Linie 37:
Omlægges oktober 2002 til lokal, dobbeltrettet ringlinie på det nordlige Amager. Den endelige ruteføring er ikke fastlagt. Linien forudsættes betjent med 4 busser og en omløbstid inkl. ophold på 60 minutter. Der bliver halvtimedrift i myldretider og dagtimer og timedrift aften og weekend i hver retning.

Linie 42 og 43:
Linierne afkortes oktober 2002 fra Kgs. Nytorv/Bremerholm til Nørreport st., og linie 42 føres ikke via Bagsværd st.

Linie 72E og 79E:
Linienummer 79E bortfalder oktober 2002, idet linie 72E fremover kører i begge retninger. Linien afkortes og omlægges endvidere, så der ikke køres Christianshavn-Hans Knudsens Plads men i stedet ad linie 8s rute til Vesterport st. Der vil fortsat være 10-minuttersdrift i myldretiderne og ingen kørsel på øvrige tidspunkter.

Linie 73E:
Afkortes oktober 2002 fra Nørreport st. til Universitetet st. og kører fremover ikke kun i myldretiderne. I Dragør omlægges linien fra at køre ad Kirkevej til at køre ad Hartkornsvej. Linien får kvarterdrift i myldretiderne, halvtimedrift i dagtimerne og timedrift aften og weekend.

Linie 75E:
Linien føres oktober 2002 til Ørestad st., og det overvejes, om den i Dragør skal omlægges modsat linie 73E, altså fra at køre ad Hartkornsvej til at køre ad Kirkevej. Der køres hvert 10. minut i myldretiderne og kun i aktuel retning.

Linie 100S:
Linien omlægges oktober 2002 via Bella Center og den nye metrostation her.

Linie 250S:
Linien får (maj 2002?) forlænget endestationsophold, så der bliver bedre mulighed for at "sprede" busserne, når de kører i kortege som følge af fremkommelighedsproblemer. Linie 250S vil få frekvensændringer i oktober 2002 pga. nye paralleltkørende stambuslinier, så der bliver 10-minuttersdrift i myldretiderne og 20-minuttersdrift i dagtimerne, aften og weekend.

Linie 350S:
10. februar fik linien forlænget køretiderne, hvilket samtidig indebærer en reduktion af frekvensen fra 18 afgange i timen til 15. Linien får (maj 2002?) forlænget endestationsophold, så der bliver bedre mulighed for at "sprede" busserne, når de kører i kortege som følge af fremkommelighedsproblemer. Der vil blive frekvensændringer på linien i oktober 2002 pga. nye paralleltkørende stambuslinier, så der bliver 10-minuttersdrift på hele strækningen i myldretiderne og dagtimerne og 20-minuttersdrift aften og weekend. I myldretiderne suppleres dette til 5-minuttersdrift på strækningen Malmparken st.-Nørreport st.

Linie 400S:
Linien får ny køreplan 24. marts, hvor der spares 2 busser og 3.000 årlige vogntimer som følge af den igangværende overgang til 13,7 m-busser på linien.

Linie 650S:
Linien får (maj 2002?) forlænget endestationsophold, så der bliver bedre mulighed for at "sprede" busserne, når de kører i kortege som følge af fremkommelighedsproblemer.

Kilder: Dokumentet "Køreplanskiftene i 2002" fra Trafikudvalgets møde d. 20. februar [http://www.hur.dk/view.asp?ID=947]; dokumentet "Stambusprojektet" fra HURs møde d. 28. februar 2002 og bilag 1, "Oversigt over linieændringerne i stambusnettets etape 1" [http://www.hur.dk/view.asp?ID=975]