Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2016

Mere om Movias 15. udbud

Af Thomas de Laine

City-Trafik 2432 ved Slagelse st.
Keolis 2432 som helt ny på første dag i den kontrakt, der nu udløber. Vinderen af den nye kontrakt skal overtage denne vogn og fire søskende. Foto: Thomas de Laine, 1. april 2008.

Movias udbud A15 har allerede været omtalt her på siden, men her følger en mængde yderligere oplysninger om bl.a. busovertagelse og elbusserne på linje 65E. Udbuddet omfatter som tidligere omtalt ca. 175.000 årlige køreplantimer og 54-56 driftsbusser inddelt i følgende 8 udbudsenheder:

  1. Linje 501A og 502 i Holbæk-området med 6 busser og 25.293 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af DitoBus, hvorfra 7 busser skal overtages.

  2. Linje 405, 406, 408, 415 og 467 samt enkelte ture på linje 401A i Ringsted-området med 7 busser og 13.573 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af DitoBus, hvorfra 3 busser skal overtages.

  3. Linje 901, 902, 903, 904 og 905 i Slagelse-området med 6 busser og 28.142 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Keolis, hvorfra 5 busser skal overtages.

  4. Linje 591, 592, 593 og 595 i Høng-området med 6 10 m-busser og 6.394 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Keolis, hvorfra 6 busser skal overtages.

  5. Linje 37 i København med 5 busser og 17.045 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva.

  6. Linje 8A i København med 22 busser og 79.569 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva.

  7. Linje 65E i Nordsjælland med 3 busser og 4.250 årlige køreplantimer. Det udbudte kørselsomfang er mindre end linjens nuværende køreplan, idet man i anden sammenhæng har besluttet at gennemføre besparelser på linjen. Linjen er udbudt som en basispakke 7a og en optionspakke 7b. I basispakken skal vinderen selv anskaffe 1 bus, mens Movia stiller 2 elbusser til rådighed. I optionspakken skal vinderen selv stille med alle busserne, i hvilket tilfælde man må antage, at elbusprojektet vil være opgivet. Movia angiver i udbudsmaterialet, at man forventer at vælge basispakken, og at dette vil blive besluttet senest ved afgørelsen på udbuddet. Linjen køres i dag af Umove og fra december 2016 af Keolis på en 1-årig kontrakt.

  8. Servicebuslinje 835 i Ballerup-området med 1 bus på 8-10 m og 1.413 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Nobina.

Kontrakterne vil vanen tro være 6-årige med forlængelsesmuligheder i op til yderligere 6 år. Dette gælder også enhed 7 med elbusserne. Undtaget er til gengæld enhed 3 i Slagelse og enhed 6 med linje 8A i København, hvor kontrakterne kun er på halvandet år frem til juli 2019 med mulighed for forlængelse i yderligere halvandet år. For linje 8A's vedkommende hænger dette sammen med de store linjeændringer, der vil ske i København, når metrocityringen åbner i sommeren 2019.

Krav til busserne
Nye busser skal selvsagt som minimum efterleve Euro 6-normen, mens mindstekravet er EEV for brugte busser. På enhed 6, altså den korte kontrakt på linje 8A, accepteres Euro 4 dog for brugt materiel. De busser, der skal busovertages på enhed 1-4, lever kun op til Euro 5, men accepteres alligevel på de samme enheder.

For hver enkelt udbudsenhed stilles der tillige krav til den maksimale udledning af CO2-ækvivalenter, uanset om drivmidlet er diesel, syntetisk diesel, biodiesel eller noget andet, herunder kombinationer af drivmidler. Som følge af elbusprojektet indgår niveauet for CO2-udledningen ikke ved vurderingen af tilbuddene på enhed 7, linje 65E.

På det meste af den udbudte kørsel kræver Movia busser indrettet til såkaldt "let bybuskørsel", dvs. lavgulvs-/laventrébusser med dørarrangement 1-2-0 - dog accepteres 2-0-0 på servicebuslinje 835. På linje 8A kræves busser til "tung bybuskørsel", hvor dørarrangementet skal være 2-2-1 eller 2-2-2. Busserne til enhed 1, 2, 3 og 7 skal tillige kunne medbringe cykler.

Endelig er en nyhed i dette udbud, at Movia har indskærpet, at stoptryk skal udløse en "ding"-lyd!

Busovertagelse
Enhederne 1-4 er genudbud fra udbud A1 og er omfattet af busovertagelse. Alle de busser, der skal overtages, accepteres som busser til "let bybuskørsel" i udbuddet til trods for, at tre af vognene er højgulvsbusser. Overtagelsespligten omfatter mere præcist følgende 21 busser:

Overtagelsesprisen er i alle tilfælde 360.938 kr. pr. bus med tillæg eller fradrag på grundlag af syn og skøn.

Elbusser og CO2-neutrale busser på linje 65E
Movia forventer i november 2016 at afgøre et igangværende udbud af operationel leasing af 2 batteribusser med tilhørende lader til brug i en garage. Trafikselskabet har fået støtte fra Energistyrelsen til forsøget, hvor de to busser skal indsættes som egentlige driftsbusser på linje 65E, der kun kører i myldretiderne mandag-fredag og derfor har mulighed for ladning både om natten og midt på dagen.

Busser og lader vil være af typer, der højst kræver 7 timers ladning om natten og 3 timer midt på dagen. Endvidere vil de kunne tilbagelægge mindst 15 km fra linjens endepunkter til entreprenørens garage. De vognløb, elbusserne skal indsættes på, kan eventuelt tilpasses med henblik på at reducere tomkørslen. Den daglige rækkevidde af hver elbus vil derfor være mindst 350 km i rute og 60 km tomkørsel (to gange ud og hjem hver dag). Busserne forventes forsynet med dieselfyr til den indvendige opvarmning, og det vil i så fald være et krav, at der anvendes 100 pct. andengenerations syntetisk biodiesel til dette.

Movia vil lease busserne i 6 år med mulighed for at forlænge i 2 gange 2 år, således at elbusserne samlet set maksimalt kan leases i 10 år. Den udbudte kontrakt på linje 65E kan dog vare helt op til 12 år, og det er ikke automatisk sådan, at hvis kontrakten med entreprenøren på linje 65E forlænges, skal leasingkontrakten om elbusserne forlænges tilsvarende. Udbuddet indeholder derfor bestemmelser, der sikrer, at hvis elbusserne i løbet af kontraktperioden udgår af driften, skal entreprenøren i stedet indsætte to busser, der lever op til det samme, som den ene bus entreprenøren fra begyndelsen selv har indsat.

De busser på linje 65E, der ikke er elbusser, skal køre på CO2-neutrale drivmidler, hvilket altså også omfatter busser, der eventuelt kommer til at erstatte batteribusserne i løbet af kontrakten. Der er i øvrigt en række specielle bestemmelser i udbuddet for netop denne udbudsenhed.

Resten af udbuddets forløb
Fristen for at ansøge om prækvalifikation er 24. oktober, og de prækvalificerede skal senest 25. november aflevere tilbud forud for første forhandlingsrunde.

En afgørelse på udbuddet kan nok forventes i foråret 2017, hvor vinderne vælges som den kombination af enkelt- eller kombinationstilbud, der for udbudsenhederne samlet set er den økonomisk mest fordelagtige for Movia. Hvilke enheder, der må kombineres i de endelige tilbud, afgøres i øvrigt først efter den første forhandlingsrunde. Uanset at det vindende tilbud for en given enhed altså ikke nødvendigvis er det tilbud, der isoleret set er det økonomisk mest fordelagtige, vurderes tilbuddene på underkriterierne pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct., miljø med vægten 10 pct. og kvalitet af busmateriel med vægten 15 pct.

Selve kørslen skal ske efter de nye kontrakter fra 10. december 2017.

Kilde: Udbudsmateriale til A15 – Udbud af almindelig rutekørsel i Movia, september 2016