Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Sydtrafiks 4. udbud: Vejle og Fredericia bybusser

Af Thomas de Laine

City-Trafik 139 på garageanlægget i Fredericia
Scania OmniLink-busserne er måske snart historie på Fredericias bybuslinjer. Foto: Thomas de Laine, 15. marts 2008.

Sydtrafik har nu iværksat sin fjerde udbudsrunde, der alene omfatter bybusserne i Vejle og Fredericia. Begge steder trådte de nuværende kontrakter i kraft i 2002, og de blev senere forlænget til 2010. Opdelingen i udbuddet er som følger:

Vejle bybusser (enhed 462, linje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 og 12 samt julenatbusrute 836) med 21 busser, heraf 3 ledbusser, og 65.202 årlige køreplantimer. Kontrakten er 8-årig med option for Sydtrafik på forlængelse op til to gange ét år. Busserne må højst være 8 år, og set over hele kontraktperioden må de højst være 4 år i gennemsnit. Udnytter Sydtrafik optionen på kontraktforlængelse er tallene henholdsvis 10 og 5 år. Alle busserne skal leve op til Euro 5-normen eller højere. Kørslen udføres i dag af Arriva.

I udbuddet er det varslet, at der kan forventes ændringer i bybusdriften i Vejle i løbet af kontraktperioden, bl.a. med udvidelse af driften. Endvidere har Vejle Kommune ønsket mulighed for, at der undervejs i kontrakten kan stilles krav om, at mindst 20 pct. af busserne skal være enten hybrid- eller gasbusser, såfremt sådanne busser og de fornødne tankanlæg bliver tilgængelige på det danske marked. I dette tilfælde vil kontrakten skulle genforhandles, hvorefter det fastsatte antal kontraktbusser kræves udskiftet til hybrid- eller gasbusser indenfor højst 2 år.

Fredericia bybusser (enhed 471, linje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8) med 13 busser og 42.857 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik. Der kan bydes på to forskellige kombinationer af drivmiddel, kontraktperiode og stationeringssted:

Baggrunden for, at der måske bliver tale om kørsel med CNG-gasbusser i Fredericia, er bl.a., at Fredericia Kommune har en samarbejdsaftale med DONG Energy. I den forbindelse har man også set på mulighederne for, at naturgassen helt eller delvist erstattes med opgraderet biogas fra kommunens rensningsanlæg. Sydtrafik har estimeret de årlige meromkostninger ved kørsel med CNG-gasbusser til ca. 2 mio kr. Fredericia Kommune har en politik om inden 2015 at reducere CO2-udledningen i kommunen med 25 pct. i forhold til 2006. Modellen med en kort kontraktperiode med dieselbusser tjener øjensynligt til at give kommunen bedre tid til at træffe en politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker gasbusser.

Det skal bemærkes, at der er tale om CNG-gasbusser, altså busser drevet af komprimeret naturgas. Sådanne busser er allerede meget udbredte i f.eks. Skåne-området, mens de gasbusser, der i årene 1997-2009 har været i drift i København var LPG-gasbusser, altså busser drevet af flaskegas. Denne form for busser fik aldrig den store udbredelse i den øvrige verden, og de sidste eksemplarer vil da også være udrangeret fra København, omtrent når Sydtrafik afgør sit fjerde udbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, og tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet prisen ganges med en miljøfaktor alt efter, hvilken Euro-norm busserne opfylder, og der eftervælgende vælges tilbuddet med den laveste korrigerede pris. Der indgår ingen andre kvalitetskriterier i vurderingen af tilbuddene.

Der skal ikke overtages busser sammen med kørslen ved kontraktbegyndelse, ligesom der ikke vil være overtagelsesforpligtelse for busserne ved kontraktudløb. De busser, Arriva i dag anvender i Vejle, vil ikke kunne anvendes i den nye kontrakt som følge af alderskravene udover eventuelt en indledende periode, indtil nyere materiel indsættes.

Udbudsmaterialet udsendtes 19. august, og 21. oktober er der frist for at indlevere tilbud. Sydtrafiks afgørelse ventes 10. december 2009, og ved køreplansskiftet 27. juni 2010 skal de nye kontrakter træde i kraft.

Kilde: Udbudsbetingelser fra Sydtrafiks 4. udbud inkl. bilag, Sydtrafik august 2009