Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2017

Mere om Movias 16. udbud

Af Thomas de Laine

Linje 212-bus i Roskilde i 1982
Linje 212 mellem Roskilde, Snoldelev og Hastrup står til at få elbusser i udbud A16. For 35 år siden kunne man møde Leyland-DAB serie II-rutebiler som denne på linjen. Foto i marts 1982: Thomas Hildebrand.

Udbudsmaterialet til Movias 16. udbud, kaldet A16, er nu udsendt. Materialet bærer præg af bybuskørslen i Roskilde, som er udbudt med elbusser, men denne del udgør dog kun cirka en tredjedel af den udbudte kørsel.

I alt omfatter udbuddet 49 busser og ca. 175.850 årlige køreplantimer fordelt på disse 9 udbudsenheder:

  1. Linje 342, 840 og 841 samt fast ekstrakørsel på linje 353 med 4 midibusser (9,0-10,6 m) og 12.705 årlige køreplantimer. Heri indgår, at linje 342 omlægges ved december-køreplansskiftet 2017. Kørslen udføres i dag af Helsingør Turisttrafik.
  2. Linje 116 og 850 med 5 busser, heraf 1 midibus (9,0-10,6 m) på linje 850, og 19.347 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Ørslev.
  3. Linje 123 med 9 længere busser (12,9-13,7 m) og 39.785 årlige køreplantimer. De længere busser medfører en ændret køreplan (lavere frekvens) på linjen. Sidste gang denne linje var i udbud (A6 med kontraktbegyndelse i december 2010), var den udbudt med 14 12 m-busser og 45.294 årlige køreplantimer, men dog også med en længere rute. Kørslen udføres i dag af Arriva.
  4. Dele af kørslen mandag-fredag på linje 215 og 219 med 3 busser og 9.243 årlige køreplantimer. Der har tidligere været anvendt midibusser på en del af denne kørsel, hvilket dog er ophørt. Kørslen er udbudt med busser af almindelig størrelse (11,9-12,2 m). Kørslen udføres i dag af Arriva, mens de øvrige ture på hverdage og al kørsel i weekenden køres af Keolis og ikke indgår i udbuddet. Kontrakten er 1½-årig med mulighed for forlængelse i 2 år.
  5. Linje 216 og fast ekstrakørsel på linje 201A og 202A med 3 busser og 10.307 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva.
  6. Linje 163 og 217 med 2 busser eller midibusser (9,9-12,2 m) og 5.803 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva med midibusser. Linje 163 blev oprettet 6. august 2017 og har fælles vognløb med linje 217, der har anvendt midibusser i mere end 5 år. Kontrakten på disse to linjer er kun 8 måneder uden option på forlængelse.
  7. Linje 220 med 4 busser og 10.245 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva.
  8. Linje 246 med 2 busser og 5.430 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva. Kontrakten er 1½-årig med mulighed for forlængelse i 2 år.
  9. Roskilde bybusser og lokale linjer omkring Roskilde, linje 201A, 202A, 203, 204, 205, 206, 208, 209 og 212, med 17 busser og 62.986 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, der indtil primo august 2017 anvendte midibus på linje 206. Kontrakten vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

For de udbudsenheder, hvor andet ikke er omtalt, er der som vanligt tale om 6-årige kontrakter med mulighed for forlængelse i tre gange 2 år.

Udbud A16 gennemføres som udbud efter forhandling, og fristen for at søge om prækvalifikation var 3. august. De første tilbud skal afgives 20. oktober, og herefter foregår forhandlingsrunderne. Mellem de endelige tilbud anvendes tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct., miljø med vægten 10 pct. og kvalitet af materiel med vægten 15 pct.

Kørslen efter de nye kontrakter skal påbegyndes 14. april 2019.

Roskilde bybusser

Udbudsenhed 9, Roskildes bybusser og lokale linjer, omfatter pakke a, der består af linje 201A og 202A med 10 elbusser og 42.341 årlige køreplantimer, og pakke b, der udgøres af linje 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212 og fast ekstrakørsel på linje 202A med 7 elbusser og 20.645 årlige køreplantimer. Begge pakker indgår under alle omstændigheder i enheden, men der er en option, option 1, for Movia angående pakke b, hvor linje 203 m.fl. ikke er med elbusser, men med Euro 6-busser. Valget afhænger bl.a. af budgetmæssige forhold, og det vil blive meddelt vinderen inden for den første måned efter tildelingen, om der ønskes elbusser eller Euro 6-busser på pakke b.

Det er muligt, A-buslinjerne i Roskilde senere skal opgraderes til +Way-standard (a la linje 5C), og dette er bygget ind i udbuddet således, at der indgår yderligere to optioner i enhed 9, men begge på pakke a, altså linje 201A og 202A: Som option 2 skal der tilbydes en pris for omlakering af busserne til +Way-standard, og som option 3 skal der gives en pris på omlakering af busserne, ombetrækning af sæderne og farveskift på holdestængerne til +Way-standard. Begge disse optioner kan udnyttes af Movia i hele kontraktperioden.

Et særligt krav til busserne i enhed 9 er, at alle busser skal være ved trinfri ved alle døre og gennem hele bussen, hvilket vil sige, at laventrébusser og andre busser med trin ikke kan anvendes. Busserne skal være med dørarrangement 2-2-2 og forberedt for, at der senere kan indføres fri ind- og udstigning ad alle døre, ligesom i linje 4A og 5C. Kravet om trinfrihed skal ses i samme forbindelse. Til gengæld er det mod normalen ikke et krav til A-busserne i denne enhed, at de skal have klimaanlæg, hvilket skyldes strømforbruget, som gør kravet uhensigtsmæssigt i forhold de rækkeviddemæssigt måske lidt udfordrede elbusser, der skal anvendes.

Det er i øvrigt muligt for bydere på enhed 9 at indgå en købsaftale med Roskilde Kommune om en grund på Lykkegaardsvej øst for Roskilde, en god kilometer fra det nuværende garageanlæg mellem Navervej og Navervænget, der kan anvendes til garageanlæg, idet købsaftalen betinges af, at man vinder udbudsenheden.

Særlige forhold for elbusser

Også dette udbud indeholder en del bestemmelser, der har med de specielle forhold ved elbusdrift at gøre.

For det første vil der være mulighed for at køre med midlertidige ikke-elbusser i første del af kontraktperioden; nærmere bestemt indtil udgangen af juni 2019 for pakke a og indtil medio april 2021 for pakke b.

Det er ikke på forhånd givet, at der vil være tale om busser, der hurtiglades i driften, men i udbudsmaterialet er det relativt klart, at man nok forventer denne løsning. Som byder skal man bl.a. oplyse, hvor man i så fald ønsker at kunne benytte ladestationer, og hvilken udgangseffekt man ønsker for hver af disse. Man skal også tage stilling til, om man selv ønsker at stå for etablering og drift, eller om vil benytte sig af tilbuddet om at lade Roskilde Kommune klare det. Dette valg har bl.a. betydning for, hvordan udgået kørsel som følge af manglende lademulighed håndteres, ligesom der findes en bodskategori for utilstrækkeligt vedligeholdte ladestationer. Der stilles i øvrigt krav om redundans, forstået på den måde, at der etableres en ladestation mere, placeret ved Roskilde station, end der normalt vil være brug for, således at driften kan opretholdes, hvis en af de andre ladestationer bliver uanvendelig i en periode. Byder man med busser, der oplades i driften, skal man udarbejde nødkøreplaner for linje 201A og 202A, der begge er baseret på, at en af linjens ladestationer er ude af drift, sådan at busserne skal oplades på Roskilde station. Op til 4 ladestationer kan tænkes placeret her.

Vælger man at lade Roskilde Kommune stå for etablering og drift af ladestatationerne, indgår Roskilde Kommunes omkostninger hertil i pris-underkritieriet, når Movia vælger vinderen. Man kan dog også vælge at byde med elbusser, der kun skal oplades i garagen. Fleksibilitet i form af sikring af lang rækkevidde og mulighed for at ændre ruteføring i kontraktperioden indgår i alle tilfælde i kvalitet af drift-underkriteriet. Ladestationernes designkvalitet indgår i kvalitet af materiel-underkriteriet, hvis man selv sørger for dem, idet minimalistisk, stilmoderne, tidsløst og visionært design vil blive tillagt positiv værdi, ligesom det totale fravær af ladestationer (ved busser uden hurtigladning i driften) giver maksimalt pointtal. I kvalitet af materiel-underkriteriet indgår tillige bussernes idriftssættelsestidspunkt.

Endelig har vinderen af Roskilde bybusser mulighed for frikøbe 5-10 buschauffører pr. hverdag fra den nuværende entreprenør Arriva i perioden op til overtagelsen med henblik på indøvning i elbusdrift.

Kilde: Udbudsmateriale til A16 - Udbud af almindelig rutekørsel i Movia, juli 2017