Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Mere om Movias 12. udbud

Af Thomas de Laine

Bus på linje 4A i Sydhavnen
Linje 4A har de seneste par år haft indstigning i midten og udstigning for og bag. I 12. udbud skal busserne på linjen være indrettet bedre i forhold til dette. Foto: Thomas de Laine.

Udbudsmaterialet til Movias 12. udbud (udbud A12), som Myldretid for nylig omtalte, er netop udsendt. Der kan derfor nu gives mere detaljerede oplysninger om udbuddet, som omfatter 83 busser og ca. 350.000 årlige køreplantimer.

Kørslen er udbudt som følger:

  1. Linje 3A med 15 busser (12 m) og 59.800 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A4. I udbuddet indgår et forsøg med elektriske busser.
  2. Linje 4A med 30 busser på ca. 13,2-13,7 m og 125.700 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A4.
  3. Linje 9A med 21 busser (12 m) og 105.400 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva i 19. udbud. 21 busser skal overtages med kørslen. Se mere om busovertagelsen nedenfor.
  4. Linje 176 med 4 busser (12 m) og 14.000 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva i 19. udbud. 5 busser skal overtages med kørslen. Se mere om busovertagelsen nedenfor.
  5. Linje 90N, 340, 345, 347, 801A, 802 og 803, altså Helsingør bybusser, med 13 busser, heraf 10 på ca. 12 m og 3 på ca. 9-12 m, og 42.000 årlige køreplantimer. Busserne skal kunne medtage cykler. Linjerne køres i dag af uMove (De Hvide Busser) i 19. udbud. 16 busser skal overtages med kørslen. Se mere om busovertagelsen nedenfor.

At den nye "paraplyorganisation" er på vej, giver sig udslag i, at Movia oplyser i udbudsbetingelserne, at man inden kontraktbegyndelse forventer at stille krav om paraplyorganisationens logo på busserne i stedet for Movias eget.

Rejsekortet er samtidig nu så langt og har åbenbart så meget tillid fra Movias side, at der ikke er krav om den klassiske Almex M-klippekortautomat i busserne. Derimod er køreplansholdere fortsat et krav til busserne, selvom de egentlige køreplaner bortfaldt for nylig. Holderne er da nu også omdøbt til "folderholdere".

Forsøg med elektriske busser
Vinderen af linje 3A skal være indstillet på at medvirke i et forsøg med elektriske busser. Selve forsøget ventes at tage cirka 2 år, og det må påregnes at omfatte op til 3 af linjens busser. Af denne årsag skal vinderen af linje 3A på sit garageanlæg have plads de fornødne ekstra busser samt anlæg for opladning af dem.

Selve busserne og ladestanderne bekostes af Københavns Kommune, og busselskabet vil ikke have ekstra omkostninger ved forsøget - udover sin medvirken til at sikre, at passagererne ikke påvirkes negativt. Hvis forsøget falder heldigt ud, skal busselskabet til gengæld være indstillet på at forhandle om en forlængelse af forsøget, eller om at forsøgsordningen ændres til en permanent løsning.

Indstigning i midten?
Over de sidste par år har Movia gennemført forsøg med anden døranvendelse på linje 4A med henblik på at afkorte stoppestedsopholdene. Aktuelt fungerer det sådan, at passagererne skal stige ind i midten af bussen og ud foran og bag i. En ulempe herved er dog, at det nuværende materiel ikke er specielt godt indrettet til dette passagerflow.

I udbudsmaterialet skriver Movia, at forsøget på linje 4A har været vurderet positivt af passagererne, og at stoppestedsopholdene er blevet afkortet, men også at antallet af gratister er steget. Såfremt forsøget på linje 4A ender med, at ordningen gøres permanent og skal udbredes til de øvrige A-buslinjer, er det væsentligt, at nye busser i udbuddet er forberedt på ændret ind- og udstigning. Movia anfører dette både ved linje 3A, 4A og 9A. Hvad busindretningen angår, betyder dette muligvis, at den traditionelle laventrébus med dørarrangement 2-2-1 ikke vil være så oplagt på disse linjer.

Mindre busser
På linjerne 340, 345 og 347 i udbudsenhed 5 kører der i alt 4 busser. I dag er der tale om busser i fuld størrelse, dvs. 12 m-busser. I udbuddet ønsker Helsingør Kommune imidlertid, at 3 af de 4 busser bliver mindre busser. Endvidere ønskes disse også anvendt på bybuslinjerne 802 og 803 i Helsingør på trafiksvage tidspunkter.

Det er dog konstateret, at deciderede minibusser i dette tilfælde vil være for små. Bydende busselskaber opfordres derfor til at undersøge mulighederne for mere traditionelle busser i mindre størrelse (ca. 9-12 m angives i udbuddet). Movia vil her være parate til at forhandle om kravene, f.eks. ved at acceptere dørarrangement 2-0-0 i stedet for 1-2-0. Et yderligere komplicerende krav er, at de berørte linjer har cykelmedtagning.

Linjernes nuværende materiel skal overtages med kørslen, men hvis der udskiftes 3 busser straks ved kontraktbegyndelse, må disse busser højst udlede 822 g CO2/km.

Busovertagelse
Sammen linje 9A (udbudsenhed 3) skal vinderen overtage 21 busser af typen Volvo B7RLE/Säffle årg. 2007. Der er helt præcist tale om busserne 1314-1334. Priserne vil på overtagelsestidspunktet (december 2015) være 661.521 kr. pr. styk - med det sædvanlige tillæg eller fradrag, i det omfang vedligeholdelsesstandarden afviger fra gennemsnittet, som fastsættes ved syn og skøn.

Med linje 176 (udbudsenhed 4) skal vinderen overtage 5 søstervogne til 9A-busserne, nemlig Arriva nr. 1335-1339, og overtagelsesprisen er den samme.

Med Helsingør-linjerne (udbudsenhed 5) skal vinderen overtage 16 VDL Ambassador-busser årg. 2007, som i øvrigt var den første serie af denne type, der i sin tid blev sat i drift i Hovedstadsområdet. Der er tale om uMove/De Hvide Bussers vogne 8715-8724 og 8726-8731 med en overtagelsespris pr. styk på 583.093 kr. (den manglende bus 8725 i serien forlod driften tidligt efter en trafikskade og er, efter genopbygning, identisk med nuværende Keolis vogn 2437).

Der er, som vanligt, ikke mulighed for at byde med busovertagelse ved kontraktudløb.

Nedskæringer ved åbningen af metrocityringen
Alle kontrakterne er i udgangspunktet 6-årige med muligheder for forlængelser, bl.a. på baggrund af leveret kvalitet, til i alt højst cirka 12 år efter de vanlige bestemmelser.

Uanset dette vil der blive tale om betydelige ændringer af busdriften i København, når metrocityringen åbner, hvilket efter aktuelle planer forventes at ske i juli 2019. For så vidt angår linjerne 3A og 4A ønsker Movia derfor mulighed for at gennemføre nogle ekstraordinære nedskæringer. På linje 3A er der tale om op til 4 busser og 15.000 årlige køreplantimer og på linje 4A op til 8 busser og 30.000 årlige køreplantimer. Til brug for denne situation skal der, når der bydes på disse linjer, angives andre priser gældende fra det tidspunkt, hvor de ekstraordinære reduktioner er gennemført. Disse priser vil først blive gældende, når de almindelige reduktionsmuligheder er udtømt.

Movias ret til at bruge disse ekstraordinære reduktioner udløber i 2021, hvilket efterlader plads til yderligere 2-2½ års forsinkelse af metrocityringen. Selve kontrakterne i udbud A12 kan dog, med samtlige forlængelsesmuligheder, komme til at vare helt til omkring udgangen af 2027 eller begyndelsen af 2028.

Miljøkrav til busserne
Alle nye busser til kontraktbegyndelse skal selvsagt opfylde Euro 6-normen. På linje 3A og 4A skal eventuelle brugte busser mindst opfylde Euro 5, mens brugte busser ved kontraktbegyndelse på linje 9A og 176 mindst skal efterleve EEV. På Helsingør-linjerne (udbudsenhed 5) er kravet til brugte busser ved kontraktbegyndelse mindst Euro 4. Hvis der først indsættes nye busser efter kontraktbegyndelse på de tre enheder med busovertagelse, skal nye busser opfylde tidens lovkrav, mens brugte busser mindst skal opfylde EEV-normen.

Busser, der kører på elektricitet eller brint, skal ikke opfylde disse krav.

Udbuddet frem til kontraktbegyndelse
Udbuddet foregår som udbud efter forhandling. Prækvalifikationsfasen er afsluttet, og udbudsmaterialet er udsendt. Busselskaberne skal aflevere deres første tilbud senest mandag 10. november, hvorefter forhandlingerne kan gå i gang.

Går det, som det plejer, kan der ventes en afgørelse i foråret 2015. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejer 40 pct., kvalitet af drift 35 pct., miljø 15 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct.

Kontraktbegyndelse bliver ved køreplansskiftet 13. december 2015.

Kilde: Udbudsbetingelser til Movias udbud A12, oktober 2014