Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2013

Mere om Movias 11. udbud

Af Thomas de Laine

Arriva-bus som linje 152 ved Kildedal st.
Minibusser bliver nu introduceret på en række linjer med lave passagertal. En "rigtig" bus på linje 152, dengang Arriva kørte linjen, ved Kildedal st. Foto: Sikandar Sahil, 18. januar 2010.

Movia udsendte tidligere på måneden udbudsbetingelserne til udbud A11 af almindelig rutekørsel, der alene omfatter kørsel inden for Hovedstadsområdet. Udbuddet er genudbud af de resterende kontrakter fra 18. udbud, den sidste kontrakt fra 17. udbud (De Hvide Busser) og enkelte ikke-forlængede kontrakter i udbud A2.

En række af de udbudte linjer skal fremover betjenes med minibusser, størrelsesmæssigt svarende til en Mercedes-Benz Sprinter eller lignende. De pågældende linjer er alle passagermæssigt små linjer. Det bemærkelsesværdige ligger i, at alle linjerne i dag køres med almindelige 12 m-busser. Det er første gang, minibusser i større omfang indsættes i den almindelige busdrift i Hovedstadsområdet. Minibusser skal have enkelt fordør, mindst 18 siddepladser og mindst 28 pladser i alt.

På et andet område sættes ambitionerne til gengæld op: R-busserne skal nu leve op til en række komfortkrav, og busserne skal markeres med blå hjørner i lighed med S-busserne. Blandt forbedringerne er individuelle læselys og luftdyser ved alle siddepladser, armlæn mod midtergang, strømstik og gratis internet. Nogle af kravene minder om standarden på S-busserne i disses første år. Movia har dertil option på at indføre udvidet cykelmedtagning (ekstra 6 cykler udover 2 inde i bussen). Dette skal ses i forlængelse af, at der i årets løb har været gennemført et forsøg på linje 320R (Helsinge-Frederiksværk-Frederikssund), hvor linjen har kørt med cykeltrailer. Det er dog op til tilbudsgiveren, hvilken løsning for ekstra cykelmedtagning man vil tilbyde.

142 busser og ca. 482.600 årlige køreplantimer er med i udbuddet fordelt på 12 udbudsenheder:

 1. Linje 310R og 320R med 9 busser og ca. 37.600 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fjord-bus (uMove) på kontrakt i 18. udbud (2006). Busserne skal fremover være handicapegnede landevejsbusser, altså indrettet med enkeltdøre modsat de nuværende busser, der har bybusindretning og dørarrangement 2-2-1 i overensstemmelse med buskravene på anskaffelsestidspunktet.
 2. Linje 353, 377, 381, 382E, 383 og 384 med 16 busser og ca. 54.500 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Hvide Busser på kontrakter i 17. og 18. udbud (2005 hhv. 2006). Linje 353 er udbudt i afkortet udgave, så den sydlige endestation bliver Rungsted Kyst st. mod i dag Lyngby st., og linje 383 er en genoprettelse (pr. 15. december 2013) af bybuslinjen i Hørsholm, der siden 2004 har været integreret i linje 388. Linje 384 skal muliggvis udvides med ca. 3.300 årlige køreplantimer inden for det første år. 13 DAF SB4000/Jonckheere-busser årg. 2005 (nr. 8771) og 2006 (nr. 8774-8785) skal overtages med kørslen.
 3. Linje 324, 326, 327 og 391 med 7 busser og ca. 19.000 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fjord-bus (uMove) på kontrakt i 18. udbud (2006) med undtagelse af linje 391, der køres af Schmidts Turisttrafik på en kontrakt fra skolebusudbud U2 (2008), der er forlænget, efter at der ikke indkom tilbud på linjen i 10. udbud. De 2 busser på linje 326 og 327 skal være minibusser, men af udbudsmaterialet fremgår det, at minibusser også kan anvendes på trafiksvage tidspunkter på de andre linjer, ligesom 12 m-busser kan være nødvendige på nogle tidspunkter på linje 326 og 327. Vinderen af enhed 3 har mulighed for, ligesom Fjord-bus siden 2000 har gjort, at leje busanlægget ved Frederiksværk station af Movia. Anlægget er bygget i 1980'erne til HT, og var efter privatiseringen fra 1. april 1992 først udlejet til Linjebus og efterfølgende til Swebus/Combus, hvorefter Fjord-bus overtog garagen og linjerne. Busserne på linje 320R (enhed 1) vender på anlægget, hvilket den nye lejer fortsat skal give mulighed for.
 4. Linje 311, 312, 313, 314, 319 og 393 med 9 busser og ca. 22.200 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fjord-bus (uMove) på kontrakt i 18. udbud (2006). 3 DAF SB4000/Jonckheere-busser årg. 2006 (nr. 7436-7438) skal overtages med kørslen. 5 af de 6 busser på linje 312, 313 og 314 skal være minibusser, men af udbudsmaterialet fremgår det, at minibusser også kan anvendes på trafiksvage tidspunkter på de andre linjer.
 5. Linje 190, 193, 195, 196, 197, 198 og 199 med 15 busser og ca. 46.600 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Blaa Omnibusser på kontrakt i 18. udbud (2006). 16 DAF SB4000/Jonckheere-busser årg. 2006 (nr. 4031-4046) skal overtages med kørslen. De 7 busser på linje 196-199 i Birkerød-området skal være minibusser, hvorfor der ikke vil kunne bydes med anvendelse af de overtagne busser her. Af udbudsmaterialet fremgår, at minibusserne også kan anvendes på linje 190, 193 og 195 på trafiksvage tidspunkter (efter kl. 18).
 6. Linje 21 med 9 busser og ca. 34.700 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag City-Trafik på kontrakt i 18. udbud (2006). 9 busser skal overtages fordelt på 5 Volvo B7RLE-busser årg. 2006 (nr. 2421-2425) og 4 stk. DAF SB4000/Jonckheere-busser årg. 2006 (nr. 2455 og 2469-2471).
 7. Linje 184 med 5 busser og ca. 23.400 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Blaa Omnibusser på kontrakt i 18. udbud (2006). Denne kontrakt var med 13,7 m-busser, men der er senere lavet aftale mellem Movia og De Blaa Omnibusser om, at 13,7 m-busserne i et vist omfang i stedet anvendes på linje 180E/181E mellem Lyngby st. og DTU, som kører i udbud A4 (2009). I udbuddet er linje 184 reelt nednormeret til 12 m-linje, idet nye busser blot skal have en totalkapacitet på mindst 65 pladser, men brugte 13,7 m-busser kan godt anvendes. De Blaa Omnibussers 6 13,7 m-busser af typen DAF SBR4000/Jonckheere årg. 2006 (nr. 4051-4056) skal overtages sammen med kørslen.
 8. Linje 12 og 97N med 8 busser og ca. 39.000 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik på kontrakt i 18. udbud (2006). 9 DAF SB4000/Jonckheere-busser årg. 2006 (nr. 2454, 2456-2462 og 2472) skal overtages med kørslen.
 9. Linje 142, 145 og servicebuslinje 834 med 5 busser og ca. 16.700 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik på kontrakt i 18. udbud (2006). Linje 834 køres dog af Arriva i servicebusudbud S3 (2009), og der skal køre en midibus på 10 m på denne linje, som dog mandag-fredag efter kl. 18 og hele weekenden også gerne ses anvendt på linje 142/145. Reservebussen skal også være en midibus på 10 m. 4 12 m-busser af typen DAF SB4000/Jonckheere årg. 2006 (nr. 2463-2466) skal overtages med kørslen.
 10. Linje 151 og 152 samt servicebuslinje 851 og 852 med 4 busser og ca. 14.800 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Fjord-bus (uMove) på kontrakt i 18. udbud (2006). Kørslen udføres i dag med 12 m-busser, også på de to servicebuslinjer. Der skal fremover anvendes minibusser på denne udbudsenhed.
 11. Linje 300S, 330E og 92N med 35 busser og ca. 100.700 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Nobina på kontrakt i udbud A2 (2008).
 12. Linje 400S, 400, 93N og 96N med 20 busser og ca. 73.400 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Nobina på kontrakt i udbud A2 (2008).

På alle udbudsenheder skal nye busser efterleve Euro 6-normen, mens brugte busser mindst skal være Euro 4. På enhed 2, 3 og 4 accepteres dog Euro 3 med partikelfilter.

Der er mulighed for at byde med f.eks. gasbusser eller hybridbusser, uanset at krav til indretning og dørarrangement mv. muligvis ikke kan overholdes, hvilket i så fald vil indgå i forhandlingerne.

Som det fremgår, er i alt 60 busser omfattet af busovertagelse. De nye kontrakter er uden busovertagelse ved kontraktudløb (men kan til gengæld blive helt op til 12 år lange). En meget stor del af de 60 busser er DAF/Jonckheere-busser anskaffet til kontraktbegyndelsen på 18. udbud i oktober 2006.

Nye regler for reduktion af kørslen
Hidtil har Movia haft mulighed for at udvide eller reducere antallet af køreplantimer med højst 20 pct. inden for kontraktens første 6 år. Reduktioner herudover udløste kompenserende kørsel på andre linjer - eventuelt ved at overflytte kørsel fra andre kontrakter eller entreprenører til den nedskårne kontrakt/entreprenør.

I udbud A11 er reglerne ændret. Køreplantimetallet kan nu udvides med op til 30 pct., mens grænsen for reduktioner, der udløser kompensation, uændret er 20 pct. Movia kan imidlertid fremover vælge, at kompensationen for reduktioner udover denne grænse består i et engangsbeløb på 60 pct. af den køreplantimeafhængige pris i mellem 3 og 6 måneder, alt efter hvor tidligt nedskæringen er varslet fra Movias side. Med andre ord kan også kørsel udover 20 pct. skæres væk uden kompensation udover de første 3-6 måneder. Driftsbusantallet kan dog stadig kun reduceres med 3 busser for hver påbegyndt 20 busser i de første 6 år.

Resten af processen
Udbuddet foregår som udbud efter forhandling efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Prækvalifikationsfasen er overstået, og udbudsmaterialet blev udsendt i første del af oktober. Fristen for at aflevere første tilbud er 11. november 2013, hvorefter forhandlingerne går i gang. En afgørelse på udbuddet kan erfaringsmæssigt ventes til foråret. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejer 40 pct., kvalitet af drift 35 pct., miljø 15 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct.

De nye kontrakter vil træde i kraft ved køreplansskiftet 14. december 2014 og vil være 6-årige med mulighed for forlængelse i op til yderligere 6 år, såfremt den aftalte kvalitet leveres. Undtaget herfra er dog udbudsenhed 11 med linje 300S og 330E, hvor entreprenøren ikke har krav på sådan forlængelse, idet linjerne ventes erstattet af Ring 3-letbanen. Her har Movia dog sikret sig retten til at kunne forlænge kontrakten med op til 2 år. Udbuddet har som vanligt også muligheden for at forlænge kontrakterne op til 2 år ved enighed mellem parterne, uanset at den aftalte kvalitet ikke er leveret, ligesom Movia ensidigt kan forlænge kontrakterne frem til næste køreplansskift.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Movias udbud A11 af almindelig rutekørsel, oktober 2013