Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Volvo vandt over BAT i klagenævnet

Af Thomas de Laine

Klagenævnet for Udbud har 5. september i en kendelse annulleret BATs beslutning om at tildele kontrakten på levering af nye busser til trafikselskabet. Det vil sige, at BAT har overtrådt udbudsreglerne, og at overtrædelsen er så væsentlig, at resultatet så at sige skal trækkes tilbage.

Kontrakten blev tildelt Busimport.dk, også kendt som Vejstruprød Busimport, der er den danske importør af det efterhånden udbredte busmærke Irisbus. Leveringen gik i gang forud for det såkaldte folkemøde på Bornholm i juni måned, og busserne var således, da kendelsen kom, for længst sat i drift for BAT.

Derfor betyder annulleringen formentlig reelt, at Volvo er berettiget til at få erstatning af BAT. Erstatningens størrelse vil afhænge af, om Volvo ville have vundet udbuddet, såfremt der ikke var begået fejl. I bekræftende fald risikerer BAT at skulle kompensere Volvo for et konservativt overslag over, hvad man ville have tjent på kontrakten.

Klagerne
Forløbet omkring BATs indkøb af de nye busser har ikke ligefrem været heldigt. BAT sendte første gang ordren på nye bussser i udbud i sommeren 2011, og cirka primo oktober var man parat til at indgå kontrakt med Volvo om leverancen. Imidlertid blev der inden for stand still-perioden klaget over udbuddet, hvorefter BAT erkendte, at man havde begået fejl og derfor annullerede udbuddet. Et nyt udbud blev gennemført, som i januar afgjordes til Busimport.dk's fordel. Volvo indgav kort efter en klage til Klagenævnet for Udbud, hvor man anmodede om, at klagen fik opsættende virkning, hvilket vil sige, at kontraktindgåelsen skulle udsættes. Dette ønske blev traditionen tro ikke opfyldt, hvorfor busserne da også er blevet bygget og leveret.

Volvos klage gik dels på, at BAT ikke havde givet en begrundelse for tildelingsbeslutningen (der var tale om udbud efter forhandling med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud) og ikke havde oplyst om stand still-periodens udløb, og dels at trafikselskabet havde overtrådt principperne om gennemsigtighed og ligebehandling, fordi Busimport.dk's vindende tilbud var ukonditionsmæssigt, bl.a. pga. afvigelser fra de opstillede krav til busserne. Volvo ville derfor have annulleret kontrakttildelingen.

BAT erkendte det første klagepunkt, men var ikke enig i at have valgt et ukonditionsmæssigt tilbud. Klagenævnet gav imidlertid Volvo ret i dette. De tilbudte busser havde ikke forbindingskasse, men kun holder hertil; de havde forkert størrelse på destinationsskiltet, og der var en overskridelse af højden på podesten ved forreste sæde bag chaufføren. Her var der tale om, at tilbuddet ikke overholdt minimumskrav i udbudsbetingelserne, og disse krav kunne endvidere ifølge samme betingelser ikke gøres til en del af forhandlingerne. Derfor var trafikselskabet forpligtet til at afvise tilbuddet fra Busimport.dk.

Sandsynligvis vil vi nu se en retssag mellem BAT og Volvo.

Kilde: Kendelse fra Klagenævnet for Udbud 05.09.12