Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

DSB på indkøb: 15 eltog, 55 dobbeltdækkervogne og 4 små motortog

Af Thomas de Laine

Arriva-Pågatåg litra X61 på Triangeln station i Malmö
Der er bestemt ikke lagt op til, at DSBs 15 nye elektriske togsæt skal være nyudvikling. Her ses - til inspiration - et nyere svensk eltogsæt, nemlig et af Arrivas X61-Pågatåg på Triangeln station i Malmö i april 2011. Foto: Thomas de Laine.

Der er flere interessante nyheder i transportaftalen, som Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti i dag har præsenteret. Udover en generel takstnedsættelse på 20 pct. uden for myldretiden og flere afgange i metroen, fortjener ikke mindst en række materielanskaffelser mv. til DSB omtale.

Elektrificeringen af i første omgang Esbjerg-strækningen i 2015, den nye elektriske bane København-Køge Nord-Ringsted fra 2018 og elektrificeringen af Ringsted-Rødby til Femernforbindelsen giver nogle nye materielbehov, som bliver dækket med aftalen.

15 nye elektriske togsæt
Sporene fra IC4, der i aftaleteksten direkte kaldes en skandale, skræmmer tilsyneladende. Parterne bag aftalen er derfor enige om, at kommende materielanskaffelser til DSB skal følge en anden strategi. I stedet skal der købes tog, som i forvejen er i brug andre steder, og som er velafprøvede.

Konkret vil man lade 2-3 forskellige typer eltogsæt afprøve i passagerdrift i Danmark og foretage målinger af togenes tekniske egenskaber såvel som passagerernes tilfredshed. På dette grundlag skal der træffes beslutning om køb af tog til Esbjerg-strækningen og eventuelt senere flere togsæt til den øvrige landsdelstrafik.

Den præcise model for afprøvningen af alternative togsæt er ikke fundet endnu, men aftalen nævner leje eller køb af togene med mulighed for tilbagelevering eller med en tilbagekøbsoption som eksempler. Her må det tilføjes, at det naturligvis kræver de fornødne sikkerhedsmæssige godkendelser af togene til brug i Danmark, ligesom EU-udbudsreglerne skal overholdes.

Ud fra erfaringerne med prøvedriften købes 15 eltogsæt, og der afsættes 1,2 mia. kr. hertil. Dette vil frigøre nogle dieseltog, som dels kan bruges til udvidelser mellem København og strækningerne nord for Fredericia, og dels vil muliggøre udrangering af de efterhånden aldersstegne MR-togsæt.

Bedre komfort i IR4-togene
DSB har i forvejen 44 elektriske såkaldte IR4-togsæt (DSB litra ER) anskaffet i 1990'erne. Det er populært sagt en 4-vognsudgave af IC3, der kører på el. Togene er egentlig bygget som regionaltog, men en del har i en årrække været anvendt i InterCity-trafikken, og de kan i øvrigt samkøres med IC3 (litra MF), der som bekendt er et dieseltog. I aftalen indgår, at de 44 IR4-togsæt får moderniseret indretningen, så den i højere grad får samme komfort som IC3 og dermed er bedre egnet til brug i landsdelstrafikken. Udskiftningen af inventaret i togene er der afsat 25 mio. kr. til.

Køb af dobbeltdækkervogne
I diverse debatfora har man flere gange set skrevet, at DSB burde købe de dobbeltdækkervogne, man har lejet til regionaltrafikken på Sjælland. Der er i alt tale om 112 vogne, hvor aftalerne om leje er indgået og forlænget over flere omgange. De ældste har kørt i landet siden 2002-03. De nuværende aftaler om leje udløber i 2014 henholdsvis 2017, og tilbageleveringen vil skulle begynde ultimo 2013 for 45 vogne (leveret i 2009) og medio 2015 for de øvrige 67 (leveret i 2002-03, og hvor den oprindelige aftale i 2011 blev forlænget med 5 år til 2017).

Vognene er forholdsvis populære hos passagererne, men planen har hele tiden været, at de skulle afleveres tilbage og erstattes af IC3-togsæt, når IC4 overfløddiggjorde dem i landsdelstrafikken.

Parterne bag transportaftalen har imidlertid set i øjnene, at IC4-togene måske slet ikke vil kunne indsættes i landsdelstrafikken. Og man vil altså nu lade DSB købe de 45 nyeste af de lejede dobbeltdækkervogne - dem som ellers snart skulle returneres til udlejer (dog eksisterer der en option på yderligere 3 års leje). Herudover vil man købe 10 helt nye dobbeltdækkervogne for at give plads til de stadigt flere passagerer, hvorved den samlede beholdning hos DSB vil komme op på 122 vogne. Man forventer, at købet i alt vil beløbe sig til 660 mio kr., hvoraf man umiddelbart vil give DSB de 200 mio. kr., mens resten finansieres med et 20-årigt lån.

I løbet af 2013 skal der tages stilling til, om de 67 dobbeltdækkervogne, der fortsat kun lejes, også skal blive i landet. Disse 67 vogne er de ældste og vil, når lejeaftalen udløber, være cirka 14 år gamle - omkring det halve af sådanne vognes normale levetid.

Endelig indgår i dagens aftale, at DSBs tilbageværende 6 elektriske lokomotiver litra EA skal ombygges og forbedres for 50 mio. kr., så de kan trække stammer af dobbeltdækkervogne i flæng med diesellokomotiverne af litra ME. Brugen af EA-lokomotiverne vil frigive en del af IR4-togene fra den sjællandske regionaltrafik til anvendelse i såvel regional- som InterCity-tog, fra 2015 også til Esbjerg. EA kan i dag ikke trække dobbeltdækkerstammerne, da ZWS-fjernstyringsmodulet i disse lokomotiver er af en ældre version end i ME-lokomotiverne.

Fire nye Desiro'er
Sidst, men ikke mindst, anskaffes 4 nye af de små Siemens Desiro-motortog til brug på de sammenlagte Grenaa- og Odder-baner. Købet beløber sig til 140 mio. kr. Togene skal kun bruges her frem til letbanens åbning i 2016, hvorefter de kan overføres til andre strækninger.

Kilder: "Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" 12.06.12 samt forskellige faktaark fra Transportministeriet 12.06.12