Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Taksterne sættes ned med 20 procent - uden for myldretiden

Af Thomas de Laine

Lavere takster uden for myldretiden er - sammen med bl.a. flere afgange i metroen, indkøb af dobbeltdækkervogne til regiontaltogstrafikken og nye eltogsæt - blandt punkterne i den transportaftale, der i dag blev præsenteret for pressen i Transportministeriet. Aftalen er indgået mellem Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Der gennemføres takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne for 662 mio. kr. årligt fra og med 2013. Det er de 500 mio. kr., som aftalens parter tilbage i marts aftalte hvert år at bruge på en nedsættelse af taksterne. Når beløbet bliver til 662 mio. kr. skyldes det, at kollektiv trafik er momsfri, mens man forventer at passagererne bruger de sparede penge på moms- og afgiftspligtige varer. Merindtægten til staten herved er derfor lagt til puljen.

Kun uden for myldretiden
Pengene bruges på at reducere taksterne i den lokale kollektive trafik, altså rejser "inden for et takstområde i et trafikselskab", med 20 pct. Nedsættelsen sker kun uden for myldretiden, dvs. i tidsrummene kl. 11-13 og 18-07 og hele dagen i weekenderne.

Begrænsningen til myldretiden skyldes for det første, at brugen af kollektiv trafik her er væsentlig mere påvirkelig af takster end myldretidens mange bolig-arbejdssteds-rejser, der jo skal foretages uanset hvad. Derfor vil man hverken opnå særlig mange ekstra passagerer for pengene eller særlig mange ekstra takstindtægter, der kan være med til at finansiere takstnedsættelsen. Det betyder igen, at man ikke får så stor en nedsættelse af taksterne for et givent beløb i myldretiden som på andre tidspunkter. For det andet kompenseres pendlerne i stort omfang af befordringsfradraget. Og for det tredje er der færre ledige pladser i busser og tog i myldretiden, hvorfor man måske må indsætte ekstra materiel, hvad mange af pengene således kan komme til at gå til, mens nye rejsende kan rummes på de eksisterende afgange uden for myldretiden.

Beregninger viser, at takstnedsættelser for 300 mio. kr. i myldretiden derfor kun vil give en nedsættelse af taksterne med 5 pct. på landsplan, hvilket vurderes at resultere i kun ½-1 pct. flere passagerer, hvorimod 300 mio. kr. brugt uden for myldretiden giver en nedsættelse på hele 20 pct. med en vurderet effekt på 3-4 pct. flere rejsende.

De konkrete takster er det overladt til trafikselskaberne og togoperatørerne at tage stilling til - dog efter aftale med Trafikstyrelsen. Det betyder bl.a., at den enkelte takst ikke nødvendigvis reduceres med netop 20 pct. - men samlet vil dette være nedsættelsen.

Rejsekortet
I aftalteteksten indgår en formulering om, at det nye rejsekort giver muligheder for at gennemføre de differentierede takster på en enkel måde, og senere hedder det, at der ikke vil være de fulde udgifter til takstsættelsen i 2013-14, da udgifterne følger udbredelsen af Rejsekortet, der endnu ikke dækker alle trafikselskaber i disse år. Man vil derfor anvende de resterende midler til at give rabat på nye rejsekort i denne periode.

Med andre ord er takstnedsættelsen forbeholdt rejsekortbrugere i de trafikselskaber, der har rejsekort. Men kortet forventes nok at have erstattet de traditionelle klippe- og periodekort i rejsekorttrafikselskaberne i 2013.

Der lægges op til, at der skal findes særlige løsninger for de trafikselskaber, der "endnu ikke har tilsluttet sig rejsekortet," så takstnedsættelserne også kan gælde her, ligesom Bornholm, der "som et lille og geografisk isoleret trafikselskab ikke kan forventes at tilslutte sig rejsekortet" skal have en anderledes løsning.

Resten af pengene
Ovennævnte takstnedsættelser koster årligt 300 mio. kr., som dog ved metrocityringens åbning i 2018 hæves til 315 mio. kr. som følge af den forventede tilgang af passagerer, cityringen ventes at forårsage. De øvrige penge bliver til især takstnedsættelser som følger:

Endelig får togoperatørerne på kontrakt for staten mulighed for at have større prisdifferentiering, så der kan udbydes flere billige billetter på tidspunkter med meget ledig kapacitet. Det er f.eks. en model, SJ i Sverige har fået mange passagerer ved, og DSB har i forvejen sit Orange-tilbud efter samme princip. Det er en betingelse, at de billige billetter ikke betyder, at standardbilletterne gøres dyrere, og at der kommer et enkelt og gennemskueligt priskatalog. Prisdifferentieringen koster ikke noget, idet der alene er tale om at sælge pladser, der ellers ville have stået tomme.

Kilder: "Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" 12.06.12 samt forskellige faktaark fra Transportministeriet 12.06.12