Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Midttrafiks 25. udbud: 39 bybusser i Århus

Af Thomas de Laine

Bus fra Århus Sporveje ved Klostertorvet
Den heldige vinder af Århus-udbuddet skal bl.a. overtage denne Scania-bus fra 2001 - og skifte den ud senest otte måneder efter! Århus Sporveje vogn 103 ved Klostertorvet, november 2007. Foto: Thomas de Laine.

For anden gang har Midttrafik sendt bybuskørsel i Århus i udbud. Det vil altså sige kørsel, der hidtil har været udført af det kommunale Busselskabet Århus Sporveje. Første gang det skete, var der tale om cirka en femtedel af bybusdriften i Århus, og dengang "genvandt" Århus Sporveje kørslen. Denne gang vil der også blive udformet et kontrolbud af Århus Sporveje.

Den samlede udbudte kørselsmængde er på 39 busser plus 10 ikke-kontraktbusser og 148.035 årlige køreplantimer. Da hele bybusnettet i Århus fra 8. august 2011 omlægges til et system med A-buslinjer, er de udbudte linjer ikke nogen, der umiddelbart kan genkendes i dag. Følgende nye linjer er udbudt med tilsammen 39 busser, idet køreplanerne ikke er endelige:

I udbuddet indgår det umiddelbart lidt paradoksale forhold, at kontrakten involverer en pligt til at køre med op til 2 ikke-kontraktbusser for Midttrafik! Det vil sige, at op til 2 busser efter Midttrafiks valg kan kræves indsat i rute- eller dubleringskørsel, der afregnes til en højere pris. De øvrige 8 ikke-kontraktbusser, der jf. nedenfor skal overtages med kørslen, er altså at betragte som reservebusser el.lign. Der kan dog frivilligt aftales yderligere kørsel med ikke-kontraktbusser.

Al den udbudte kørsel er samlet i én udbudsenhed. Kontrakten vil være 8-årig med mulighed for forlængelse i op til 4 år ved enighed mellem parterne. Med andre ord følger Århus nu efter Movia og Nordjyllands Trafikselskab, der også har åbnet for potentielt forholdsvis lange kontrakter på henholdsvis 12 og 14 år. Kørslen skal overtages søndag 12. februar 2012.

Overtagelse af busser og garageanlæg
Der er busovertagelse både ved begyndelsen og afslutningen af kontraktperioden, og overtagelsen er en pligt i begge tilfælde. Det vindende busselskab kan altså heller ikke fravælge at overdrage busserne ved kontraktudløb. Overtagelsen gælder begge gange både kontraktbusser og ikke-kontraktbusser.

Når den nye kontrakt træder i kraft til februar, skal vinderen således overtage i alt 49 busser fra Århus Sporveje, nemlig følgende:

Prisen for de 49 busser vil være 41,1 mio. kr. uden fradrag o.lign. for bussernes aktuelle stand. Der foretages altså ikke syn og skøn, men der er dog arrangeret mulighed for at besigtige nogle af busserne. Århus Sporveje skal vedligeholde busserne som hidtil frem til overtagelsesdagen og må om nødvendigt bringe busserne i velholdt og fuldt funktionsdygtig stand forinden. Medfører dette, at overdragelsen af en bus må udsættes, stiller Århus Sporveje vederlagsfrit en anden tilsvarende bus til rådighed, eller det kan aftales, at en anden tilsvarende bus i stedet omfattes af busovertagelsen. Ved kontraktudløb er busovertagelsen som vanligt med syn og skøn og justering af overtagelsespriserne.

Hele 34 af de overtagne 49 busser er der pligt til udskifte med fabriksnye busser tidligt i kontraktperioden. Allerede efter otte måneder, 19. oktober 2012, skal de 9 12 m-busser fra 2001 udskiftes, og 18. oktober 2013 skal alle 25 13,7 m-busser fra 2002-03 erstattes med nye. I forbindelse med udskiftningen kan Midttrafik fastsætte en anden sammensætning af busstørrelserne. Den store omlægning af bybusdriften giver nemlig visse usikkerheder med hensyn til behovet for busser med forskellig kapacitet.

Derudover skal det vindende busselskab leje det i 2010 åbnede garageanlæg på Munkevejen 4 i Tilst af Aarhus Kommune hele kontraktperioden igennem. I udbudsmaterialet er det et krav, at den udbudte kørsel også garageres her. Af pladsmæssige grunde kan kontrakten derfor heller ikke udvides med mere end 3 busser.

Buskrav
Kravene til bussernes indretning mv. er ændret en del siden sidste gang, Midttrafik udbudte bybuskørsel i Århus. Det skal nok både ses i det lys, at netop buskravene ved forrige udbud bl.a. gav anledning til, at udbudsbetingelserne måtte justeres inden tilbudsfristen, og dels utilfredshed blandt århusianerne med indretningen af de nyeste bybusser i Århus.

I dette udbud kan der bydes med både lavgulvs- og laventrébusser som både 12 m-busser, 13,7 m-busser og ledbusser. Her stilles lidt forskellige krav til indretningen af lavgulvs- og laventrébusser, idet førstnævnte skal have dørarrangement 2-2-2, mens sidstnævnte kan få det for laventrébusser mere almindelige dørarrangement 2-2-1. For laventrébusser accepteres dørarrangement 2-2-2 dog også, og har busserne "kun" 2-2-1-døre, forøges de nedennævnte siddepladskrav med 2 pladser. Ledbusser skal i alle tilfælde have dørarrangement 2-2/2-0 eller flere døre. Midttrafik accepterer alternative tilbud i denne forbindelse og modtager også gerne forslag til alternativ indretning af busserne, herunder også 2-akslede busser på mere end 12 m og 3-akslede busser på mere end 13,7 m.

12 m-busser skal have mindst 70 pladser, hvoraf mindst 29 skal være siddepladser (ekskl. klapsæder) og af disse mindst 24 fremadvendte. I 13,7 m-busser skal der være mindst 100 pladser; heraf mindst 37 siddende (ekskl. klapsæder) og heraf mindst 28 på fremadvendte sæder. Ledbusser på 18 m skal have en samlet kapacitet på mindst 110 pladser med 39 siddepladser (ekskl. klapsæder), hvoraf mindst de 32 skal være på fremadvendte sæder.

Aldersmæssigt stilles ingen krav. I stedet indgår busalder ligesom andre aspekter af bussernes kvalitet under del-tildelingskriteriet "buskvalitet". Heri indgår således også f.eks. samlet kapacitet, antal siddepladser og chaufførpladsens indretning samt busselskabernes eventuelle forslag til forbedret indretning. Lavgulvsbusser tildeles 5 karakterpoint mere end tilsvarende laventrébusser, så i Århus favoriserer man altså fortsat denne bustype. Emissioner og brændstofforbrug mv. indgår ikke buskvalitetskriteriet, men i det særskilte delkriterium "fysisk miljø", jf. senere.

Busserne skal være i den sennepsgule Midttrafik-bybusfarve, som alle Århus' bybusser i forvejen fremstår i. A-busserne skal dog have et afvigende design, der øjensynligt endnu ikke er fastlagt fra Midttrafiks side.

Alle kravene gælder både kontraktbusser og ikke-kontraktbusser. Busselskabet Århus Sporveje har i øvrigt som tidligere omtalt på Myldretid iværksat EU-udbud af det materiel, man skal bruge, såfremt man vinder udbuddet.

Overenskomstforhold
Et andet punkt, der også gav anledning til mange spørgsmål ved sidste udbud i Århus, er overenskomstforholdene for det personale, der er berørt af udbuddet. De chauffører, der skal overdrages, er omfattet af overenskomsten mellem KL og 3F for buschauffører i de kommunale busselskaber i Århus og Odense. Denne overenskomst, der for chaufførerne er mere fordelagtig end de almindelige overenskomstforhold for privatansatte buschauffører, løber til 31. marts 2013, og det overtagende busselskab skal altså følge denne i resten af overenskomstperioden, jf. virksomhedsoverdragelsesloven.

Fra 1. april 2013 skal de overtagne chauffører i stedet tilbydes vilkår svarende til Tillægsoverenskomsten, stedtillægsområde 4. Det samme gælder nyansatte chauffører helt fra kontraktbegyndelse. "Tillægsoverenskomsten" er overenskomsten mellem DI (AKT) og 3F for chaufførerne i det tidligere HT-område. De overdragne chauffører skal derudover efter KL-3F-overenskomstens udløb månedligt have et overgangstillæg på 800 kr. i hele den obligatoriske kontraktperiode. Forlænges kontrakten udover februar 2020, vil overdragelsesordningen til gengæld ikke gælde for resten af perioden.

Udbudsprocessen
Umiddelbart før påske har Midttrafik udsendt udbudsmaterialet. Inden tilbudsfristen 11. august er der bl.a. mulighed for at besigtige det busanlæg og de busser, skal overtages. Det foregår 31. maj. Kørslen tildeles efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", som i dette tilfælde består af følgende delkriterier:

Midttrafik forventer at træffe afgørelse om tildeling af kørslen 7. oktober. I den forbindelse fungerer Busselskabet Århus Sporvejes tilbud som et "kontrolbud", altså principielt Midttrafiks egen beregning over, om man kan klare opgaven bedre og billigere selv. Findes det at være tilfældet, annulleres 25. udbud, og kørslen forbliver hos Århus Sporveje. I modsat fald tildeles kørslen på normal vis til busselskabet, der har indgivet det bedste tilbud.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. 25. udbud, Midttrafik april 2011