Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Stort FynBus-udbud på Fyn og Langeland

Af Thomas de Laine

Arriva-rutebil i Odense
Denne MAN Lion's Regio er fra 2007, men for gammel til FynBus' udbud af rutebilkørslen på Fyn. Foto på Klosterbakken i Odense, maj 2008: Thomas de Laine.

FynBus har for tiden kørsel med 82 rutebiler på Fyn og Langeland i udbud. Det er størsteparten af Arrivas store kontrakt, som stammer helt tilbage fra Combus-tiden, der genudbydes. En del af kravene i udbuddet er, at alle busserne fra kontraktbegyndelse skal være nye laventrébusser, og sammen med udbuddet iværksættes reviderede regionale køreplaner, som er gjort mere pendlervenlige.

Den udbudte kørsel
Udbuddet omfatter den almindelige buskørsel på nedennævnte ruter samt dubleringskørsel, såkaldt anmeldt befordring (grupper, der har forudbestilt kørsel), erstatningskørsel (kørsel udover ture og strækninger i køreplanen, dvs. også på ruter, der ikke indgår i udbuddet, f.eks. som togerstatning) og rådighedstjeneste (chauffører indkaldt til at stå til rådighed uden på forhånd fastlagt kørsel), der alt sammen udføres med dubleringsbusser.

Det er disse ruter og rutegrupper, der alle finansieres af Region Syddanmark, som er udbudt:

I alt er der udbudt 82 busser og 220.967 afregningstimer pr. køreplanår eller 228.342 årlige køreplantimer. I oversigten betegner 'L' lynbusafgange, 'N' natbusafgange, 'P' pendlerafgange og 'S' skolebusafgange, der hver især kører bestemte dage og nætter. FynBus udvikler stadig på lynbus- og pendlerbuskoncepterne.

Der er to optioner, som vedrører fælleskommunale ruter og udgør 13.797 årlige køreplantimer:

Kørslen er udbudt, så der alene kan bydes på den samlede kørsel inklusive optioner. FynBus har i andre nylige udbud tilsvarende samlet al kørsel i kommuner, der tidligere havde forskellige entreprenører. Det er dog muligt at anvende underentreprenører. I dette udbud er det i forvejen samme entreprenør, nemlig Arriva, der står for al kørslen.

Nye køreplaner, færre busser og flere udbud
Der er udbudt færre timer end i den nuværende kontrakt som følge af en stigning i udgifterne til de regionale busser og en tilpasning til nye principper for den regionale buskørsel. Nye, "pendlervenlige" regionale køreplaner indføres nemlig samtidig med udbuddets ikrafttrædelse. Heri indgår, at nogle ruter bortfalder, mens andre styrkes. De nye busser med moderne informationssystemer og lav indstigning, som følger af udbuddet, skal være en del af det nye, mere attraktive bussystem på Fyn.

Den udbudte køreplan må ventes tilpasset i perioden frem til kontraktbegyndelse, så det endelige kørselsomfang kan formentlig afvige fra det her angivne. Det er f.eks. allerede annonceret fra FynBus' side, at Lynbussen Svendborg-Nyborg nedlægges fra marts 2010.

FynBus vil i februar sende kørslen i Assens, Nordfyns, Langeland og Ærø kommuner i udbud, ligeledes med kontraktbegyndelse 1. august 2010. Heri indgår også regional kørsel, nemlig på ruterne 268, 825S, 826S, 912, 913 og 935S med i alt 14 busser. Det samlede antal rutebiler ventes, når de to udbud er trådt i kraft, reduceret fra 115 til 90 (ekskl. dublering) med de omtalte optioner på yderligere 7 busser.

Buskrav
Alle busserne inklusive dubleringsbusser og reservebusser skal være fabriksnye ved kontraktbegyndelse, og ingen bus må i kontraktperioden være ældre end 8 år. Busserne skal være handicapegnede landevejsbusser, dvs. være trinfri ved fordør og midterdøre og med trinfri adgang til perronen fra midterdørene. Dette skal nok bl.a. ses i sammenhæng med, at en del af ruterne ind og ud af Odense fungerer som en del af bybusbetjeningen i Odense, således at parallelle by- og landruter på fællesstrækningerne skiftevis kører en afgang. Dørarrangement skal være 1-2-0 eller eventuelt med flere døre. 12,7 m-busser (som må være op til 13 m) skal have mindst 42 siddepladser og 13,7 m-busser (som må være op til 13,85 m) mindst 46 siddepladser ekskl. klapsæder. Endelig skal busserne leve op til EEV-normen samt de til enhver tid gældende regler om miljøzoner i Odense.

Alle busser skal have et informations- og realtidssystem indbygget.

FynBus kræver i øvrigt, at busserne ikke anvendes til anden kørsel end kørsel for FynBus, og at ikke bare FynBus' bomærke, men også FynBus-bemalingen skal fjernes ved salg af busser til anden anvendelse end FynBus-kørsel. Der vil ikke være busoverdragelse ved kontraktudløb.

Den nye kontrakt
Kontraktperioden løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2016 med option for FynBus på forlængelse i to gange ét år på uændrede vilkår. Derudover kan FynBus inden udgangen af 2010 tilvælge de to rutegrupper, der er udbudt som optioner.

Tildelingskriteriet i udbuddet er laveste pris, således at byderen med det billigste konditionsmæssige tilbud vil få kontrakten.

Udbudsmaterialet blev sendt ud i december 2009. Frist for at indgive tilbud er 21. januar 2010 med offentlig åbning samme dag, og i begyndelsen af februar ventes FynBus at afgøre udbuddet.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. FynBus' udbud af buskørsel på Fyn og Langeland, december 2009; nyheder på FynBus.dk, december 2009