Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

NTs 16. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskab har netop udsendt udbudsmaterialet til første del af sit 16. udbud. Udbuddet falder i to dele, og den første - kaldet "16.0" - omfatter by- og metrobusserne i Aalborg med 99 busser og to nye X-Bus-ruter, der oprettes i august 2010, med 5 busser. Anden del følger senere og omfatter kørsel udenfor Aalborg. Det samlede 16. udbud vil udgøre knap halvdelen af al NTs kørsel, nemlig 160 busser og ca. 395.000 årlige køreplantimer.

Mange nye tiltag
Første del af udbuddet adskiller sig fra tidligere praksis i NT - og fra 16. udbuds anden del - ved at være udbud efter forhandling. Det sker bl.a. på baggrund af Movias gode erfaringer med denne udbudsform. Prækvalifikationsfasen gennemførtes i september, og udbudsmaterialet for denne del af udbuddet er nu gjort tilgængeligt.

Incitamentsmodellen baseret på bl.a. passagertal og omfang af klager, der tidligere er blevet indført på Aalborgs bybusser, skal fortsætte, men den endelige udformning af modellen fastlægges gennem forhandlingerne. X-Bus-ruterne vil også få en sådan incitamentsmodel.

En anden nyhed er, at alle kontrakterne bliver 8-årige med mulighed for forlængelse i op til 6 år. Det giver en maksimal kontraktlængde på 14 år - det længste i Danmark til dato. Disse lange forlængelser vil skulle forhandles mellem NT og entreprenørerne og kan altså ikke blot pålægges entreprenøren fra NTs side. De længere kontrakter modsvarer bedre levetiden for en bus, og NT forventer, at de længere kontraktperioder vil resultere i mere attraktive tilbud. Movia har også for nylig indført muligheden for, at kontrakterne kan blive helt op til 12 år lange, hvis entreprenørerne leverer tilstrækkelig god kvalitet.

På to af de fire bybusenheder i udbuddet kræves det, at busserne kører på biodiesel. Kravet om biodiesel skyldes, at NT og Aalborg Kommune er med i et projekt under EU-programmet Archimedes. Projektet løber i perioden 1. oktober 2010 til 14. september 2012, og fra oktober 2010 skal mindst 50 af bybusserne i Aalborg køre på miljøvenlig biodiesel.

Der er tale om, at busserne skal køre på en "B10"-blanding, dvs. en blanding med mindst 10 pct. andengenerationsbiodiesel AFME (Animal Fat Methyl Ester). Det er hensigten at øge blandingsforholdet, efterhånden som teknologien udvikler sig. NT har derfor sikret sig muligheden for at kræve en større andel af biodiesel undervejs i perioden, og man vil dække entreprenørens dokumenterede meromkostninger til dette. Biodiesel vil mindst skulle anvendes projektperioden igennem. Hvis NT fortsat ønsker biodieselkørsel herefter, fortsættes med uændret betaling. Alternativt køres der videre på almindelig diesel, og betalingen nedjusteres i overensstemmelse hermed.

Ligesom ved sidste udbud af bybuskørslen i Aalborg, kan den samme entreprenør også denne gang højst vinde halvdelen af kørslen. Man håber, dette giver en bedre forsyningssikkerhed.

Den udbudte kørsel
Udbuddets første del er inddelt i følgende 6 udbudsenheder med i alt 104 busser og 308.485 årlige køreplantimer:

X-busserne er almindelige landevejsbusser, så der er ikke krav om handicapegnethed i form af lavt gulv. Begge X-Bus-ruterne er nye ruter, og første køredag er 9. august 2010.

Der er desuden mulighed for at byde på kombinationerne A med begge X-Bus-ruterne, B med den ene halvdel af by- og metrobusserne, dvs. enhed 400 og 403, og endelig C med den anden halvdel af by- og metrobusserne, nemlig enhed 401 og 404.

Alle fire bybusenheder har kontraktbegyndelse 27. juni 2010.

Tilbudsfristen er 28. oktober, og i november-december gennemføres forhandlingsrunderne. NT ventes på sit bestyrelsesmøde i januar at træffe beslutning om tildeling af kørslen. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vægtes 50 pct., kvalitet af drift 30 pct. og kvalitet af busmateriel 20 pct.

Der er ikke som udgangspunkt busovertagelse ved de nye kontrakters udløb, men der kan dog gives tilbud baseret på sådan busovertagelse.

Anden del af 16. udbud
Den anden del af udbuddet igangsættes først til november og vil omfattede 22 busser på A-kontrakt uden for Aalborg, nemlig bl.a. regionalruterne i Thy/Mors, og 36 busser på B- og telebuskontrakter på lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands og Aalborg kommuner. Her vil udbudsformen være det traditionelle offentlige udbud med tilbudsfrist 6. januar og tildeling af kørslen i februar.

A-kontrakterne vil være 8-16-årige, mens B- og telebuskontrakterne fortsat kun vil være 4-årige med mulighed for 1 års forlængelse. De kortere B- og telebuskontrakter skyldes, at der hovedsageligt anvendes ældre busser på disse kontrakter, og at NT har erfaring for, at kommunerne ofte ønsker justering af kørslen.

Regionalruterne vil ligesom X-Bus-ruterne og bybusserne i Aalborg blive omfattet af en incitamentsmodel.

Anden del af udbuddet vil omfatte følgende kørsel på A-kontrakter:

B-kontraktkørslen er følgende 24 busser:

Telebuskontraktkørslen er endelig følgende 12 busser:

Kilder: Udbudsmateriale vedr. NTs udbud 16.0; På Vej nr. 3/sep. 09