Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

HOT skal samle den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Af Thomas de Laine

Tidligere HOT-bus i Taastrup
Herning Offentlige Trafik (HOT) havde hvide busser med gule striber i tagkanten. Denne tidligere HOT-bus, Arriva 7029, gjorde en periode i 2004 tjeneste i Roskilde-omådet, og 13. maj 2004 var den indsat på linje 123. Billedet er taget ved Taastrup st. Foto: Thomas de Laine.

Da Regeringen i midten af januar foreslog at nedlægge regionerne med deraf følgende ændringer for bus-, lokal- og letbanetrafikken, blev det varslet, at der ville følge et separat initiativ til ny organisering af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Det kom 21. januar og går ud på en samling af de forskellige kollektive transportformer i ét selskab, Hovedstadens Offentlige Transport (HOT), som udover kommunerne også skal ejes af staten. Initiativet skal desuden ses i sammenhæng med Regeringens hovedstadsudspil, der også kom i januar måned.

Hovedstadens Offentlige Transport

Grundlæggende går idéen ud på at lade én organisation have ansvaret for planlægning og de "kundevendte" aktiviteter i den kollektive trafik med såvel busser som metro, letbaner, lokalbaner og S-tog. Herved håber man at opnå en bedre sammenhæng mellem transportformerne og en mere attraktiv kollektiv trafik. Det sidste vurderer Regeringen er nødvendigt, da den kollektive trafiks passagertal i Hovedstadsområdet ser ud til at stagnere til trods for den stigende trængsel. "Regeringen vurderer, at der er et stort potentiale for, at den kollektive trafik kan løfte en større del af det kommende mobilitetsbehov end den pt. forventes at gøre, men det kræver at organiseringen understøtter transporttilbuddene," hedder det i initiativteksten.

Det er kun få år siden, paraplyorganisationen DOT (Din Offentlige Transport) blev etableret i Movias område, men det er tydeligvis tanken, at den nye transportorganisation skal være mere integreret end det fælles ansigt udadtil, som DOT har været. Endvidere er det hensigten, at den kollektive trafik skal være mere åben for samarbejde med private transportformer eller deleøkonomiske løsninger, således at man f.eks. kan finde og købe en samlet rejse fra dør til dør, hvor der også indgår taxa, samkørsel, delecykel eller lignende. Den type tilbud går også under navnet Mobility as a Service (MaaS).

Der er lagt op til, at ruter og køreplaner i hele den kollektive trafik skal planlægges ét sted, altså hos HOT, hvor det samlede transportsystem kan prioriteres frem for de forskellige organisationers hesyn til f.eks. egne passagertal. De rejsende skal også få køreplaner, billetter, trafikinformation og kundeservice fra samme organisation. HOT skal desuden lave udbud og kontraktstyring af både bus-, metro-, letbane- og lokalbanedriften samt overtage forvaltningen af statens trafikkontrakt med DSB om S-togstrafikken. Alt i alt vil HOT overtage en mængde opgaver fra Movia, Metroselskabet og DSB (S-tog) samt DOT. Ejerskab til infrastruktur og afvikling af f.eks. Metroselskabets gæld vil derimod ikke overgå til HOT.

Det vil fortsat være kommunerne, der finansierer den lokale bustrafik i HOT-området. Som følge af regionernes bortfald vil kommunerne overtage finansieringen af den regionale bustrafik (og få en forøgelse af bloktilskuddet), men det vil være HOT, der prioriterer det samlede serviceniveau, og HOT får kompetence til at opkræve finansiering af den regionale bustrafik hos alle kommunerne i området - en model, der svarer til, hvad der også vil gælde i resten af landet efter regionernes nedlæggelse. HOT overtager tillige finansieringen af lokalbanerne med et tilskud svarende til det nuværende forbrug på disse. Staten vil fortsat finansiere S-togstrafikken.

HOT skal ifølge forslaget have en bestyrelse på 11 medlemmer, der sammensættes af to fra Københavns Kommune, et fra Frederiksberg Kommune, fire fra de øvrige kommuner og fire medlemmer fra staten. De fire kommunale bestyrelsesmedlemmer, der ikke er fra København og Frederiksberg, vælges via et repræsentantskab for kommunerne, ligesom f.eks. Movia har det i dag. Formanden for bestyrelsen vælges blandt de kommunale medlemmer og næstformanden blandt statens. Det er tydeligt på forslagets regler om bestyrelsens sammensætning, at der er en del interesser at tage hensyn til.

Hvordan HOT-ordningen i øvrigt skal se ud, er endnu ikke klart. Det er f.eks. interessant, hvordan togene på "de lange skinner", altså regional-, Øresunds- og InterCity-togenes trafik inden for HOT-området, passer ind i billedet. Hertil kommer, at der skal etableres et trafikselskab for de 11 nuværende Movia-kommuner på det øvrige Sjælland, Lolland, Falster og Møn, som vil være et trafikselskab i lighed med trafikselskaberne i resten af landet. Håndteringen af takster og indtægtsdeling på tværs af de to trafikselskaber og DSB i det område, der for et par år siden var omfattet af takstreformen Takst Sjælland, er også et spørgsmål, der skal afklares.

HOT-området

Hvem er HOT, og hvem er ikke?

Som navnet antyder, skal Hovedstadens Offentlige Transport dække Hovedstadsområdet. Det skel, forslaget er baseret på, saver det nuværende Movia-område op i to dele, hvor HOT-området næsten fuldstændig modsvarer det gamle HT-område, der som bekendt bestod af Københavns, Roskilde og Frederiksborg amter plus Københavns og Frederiksberg kommuner. Hele Stevns Kommune er dog omfattet af HOT-området, som således lige har en bid mere med, end HT-området havde, herunder hele Rødvig-grenen på Østbanen. Det er i alt 34 af de nuværende 45 kommuner i Movialand, der indgår i HOT-området, men det skal i den sammenhæng erindres, at en stor del af kommunerne i Hovedstadsområdet arealmæssigt er relativt små.

Der er allerede opstået vittigheder om opdelingen af Movias område i "HOT" og "NOT", men på det mere seriøse plan er det et relevant spørgsmål, om det gamle HT-område stadig er den rigtige geografiske afgrænsning. I hvert fald pendles der i dag til Storkøbenhavn fra et betydeligt større område, herunder fra f.eks. Holbæk-, Ringsted- eller Næstved-egnene, og man ser, at Østbanen igen vil blive delt mellem trafikselskaber (på Fakse Ladeplads-grenen). Det samme gælder den nye forbindelse København-Køge Nord-Næstved, der ellers vil give en by som Haslev en betydeligt mere attraktiv forbindelse til København end hidtil. Det daværende HTs afgrænsning var sikkert passende dengang for 45 år siden, men selv da var det også en praktisk konsekvens af placeringen af nogle amtsgrænser, som slet ikke eksisterer længere.

Forslagets modtagelse

Man kan naturligvis ikke se forslagene om HOT, regionernes nedlæggelse og hovedstadsudspillet mv. uafhængigt af, at der skal være folketingsvalg inden for få måneder. I den sammenhæng er det dog interessant, at flere partier uden for Regeringen faktisk har udtalt sig forholdsvis positivt om HOT-initiativet.

Uden for HOT-området ser stemningen blandt de lokale politikere derimod ud til at være decideret lunken. Således har Peter Jacobsen fra Dansk Folkeparti, næstformand i regionsrådet i Region Sjælland og medlem af Movias bestyrelse, sagt, at han er "temmelig rystet" og frygter en "massakre på den kollektive trafik uden for hovedstaden".

Dansk PersonTransport, der opstod 1. januar 2019 som en sammenlægning af Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd og således i høj grad repræsenterer kollektiv trafik på gummihjul, har kommenteret initiativet med flere rosende bemærkninger, men bemærker samtidig, at der stadig er mange forskellige parter på banen, når det drejer sig om ejerskab og finansiering med de udfordringer, det giver. Der er en risiko for, at HOT ikke i tilstrækkelig grad vil kunne udvikle og prioritere, men alene må fokusere på drift.

Prioriteringen mellem de forskellige transportformer kan i det hele taget blive en udfordring, og Dansk PersonTransport har kaldt det uheldigt, at den nuværende måde at finansiere lokalbanerne på ifølge initiativet skal bibeholdes. Denne model har i de senere år bl.a. medvirket til at "redde" Vestbanen og Tølløsebanen, men der er en del, der vil mene, at modellen bevarer nogle lokalbaner, herunder de to nævnte, som ikke længere er en effektiv måde at give de pågældende områder kollektiv transport på - hverken økonomisk eller betjeningsmæssigt.

Navnet HOT

Trafikselskaberne har historisk set ofte været mest kendt under forkortelserne for deres navne, og det kan da heller ikke undre, at menigmand refererede til "VAFT" snarere end "Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab". Og kommer man fra Herning, vil "HOT" nok virke bekendt.

HOT har én gang tidligere været betegnelsen for et trafikselskab, nemlig Herning Offentlige Trafik, der indtil kommunalreformen 1. januar 2007 var (bus)trafikselskab for Herning Kommune. I den daværende inddeling lå Herning i Ringkøbing Amt, der ligesom Aarhus og Fyns amter ikke havde et trafikselskab, der også omfattede de lokale busruter. Derfor etableredes der kommunale ordninger, hvor et andet eksempel var Randers Bus-Trafik.

Om HOT i sidste ende vil blive det endelige navn, må tiden vise, men det udmærker sig ved at være kort, anvendeligt også over for turister og umiddelbart forbundet med noget positivt. Til gengæld har det oplagte domænenavn været optaget siden 1997 og anvendes i dag af en datingportal.

Kilder: "Regeringen vil fremtidssikre hovedstadens offentlige transport" 21.01.19; "HOT med huller", Dansk PersonTransport 24.01.19; Sjællands Nyheder (SN.dk) 24.01.19