Myldretid

Menu

Nyheder

Togaflysninger hos GoCollective udløser "ultimatum" fra Transportministeriet

Af Thomas de Laine

Arriva-tog i Aarhus
Et af Arrivas Alstom Lint-tog på Aarhus H i sommeren 2020, hvor der endnu ikke var noget, der hed GoCollective. Toget skal til Viborg, og netop denne strækning har måttet holde for ved mangel på køreklare tog i den seneste tid. Togsættet, nr. 1024, blev nyleveret i 2004 og indgik i anskaffelserne til kørslen i det første udbud af statsbanetrafik. Foto: Thomas de Laine, 30. juli 2020.

Transportministeriet rasler nu offentligt med sablen over for GoCollective, det tidligere Arriva, efter en periode med mange aflyste tog i den trafik, man udfører for staten. Det er især gået ud over strækningerne Viborg-Aarhus og Herning-Aarhus, og årsagen har meget ofte været mangel på køreklart materiel.

Onsdag morgen 19. juni var GoCollective til møde i ministeriet, hvor selskabet skulle redegøre for omfanget af og årsagerne til de mange aflysninger. Forud for mødet havde der allerede i en rum tid været dialog mellem GoCollective og ministeriet om problemstillingen. GoCollective har nu fået et skriftligt påkrav om inden udgangen af året at reducere antallet af aflysninger som følge af materielproblemer. Transportminister Thomas Danielsen (V) udtalte til TV MIDTVEST onsdag, at der som følge heraf fra januar vil være mulighed for at drage visse konsekvenser over for GoCollective. Ultimativt kan Transportministeriet lade andre end GoCollective stå for transporten for selskabets regning, hvis ikke GoCollective forinden har rettet op på driften, forklarede ministeren.

GoCollective Togs administrerende direktør Erik Poulstrup blev interviewet til samme nyhedsudsendelse på TV MIDTVEST. GoCollective forsøger bl.a. at forbedre deres interne processer, hvordan der arbejdes på værkstedet med vedligehold og håndteringen af det forhold, at GoCollective i høj grad er afhængige af tredjeparters ydelser og leveringen af komponenter i forbindelse med store vedligeholdelsesopgaver og 2 mio. km-eftersyn på togene. Direktøren forventede, at passagererne snart vil kunne se forbedringer.

Hvad siger kontrakten?

Det er næppe det mest sandsynlige udfald, at GoCollective bliver "fyret", selvom der nu signaleres handlekraft. Men kontrakten mellem Transportministeriet og GoCollective indeholder følgende bestemmelse:

Såfremt Operatøren ikke har afhjulpet en konstateret mangel inden udløbet af fristen i et af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets fremsat skriftligt påkrav herom, er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet berettiget til at lade afhjælpning udføre af Tredjepart på Operatørens regning.

Det er altså sådan et påkrav, der nu er udstedt. Her skal man måske lægge mærke til ordet "afhjælpning", som nok godt kan betyde "togbusser".

Der er allerede nogen, der har udtrykt undren over, at man vil tillade GoCollective fortsat ikke at levere varen i et halvt år, før der er konsekvenser. Der er dog i forvejen bod ved aflysninger, og derudover er der nogle frister og bestemmelser i kontrakten, som skal respekteres, før alvorligere sanktioner udløses, bl.a. den netop citerede.

Hvis det går helt kan, kan Transportministeriet i princippet hæve kontrakten, altså bringe den til ophør før tid. Men man bør ikke undervurdere, hvor stor en opgave det er at udskifte én jernbaneoperatør med en anden, uanset om materiel og personale i vidt omfang kan overtages. En typisk udbudsproces af jernbanetrafik tager hele år, og dertil kommer risikoen i en retssag med den operatør, der bliver sat fra bestillingen som følge af misligholdelse. Og misligholdelsen skal være alvorlig nok til at kunne begrunde ophævelsen af kontrakten.

I dette tilfælde er kontraktens ordlyd:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan med virkning for fremtidige ydelser hæve Kontrakten helt eller delvist efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets valg, såfremt der konstateres væsentlige mangler ved Operatørens ydelser, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet.

Uanset ovenstående vil Transport-, Bygnings- og Boligministeriet altid kunne hæve Kontrakten helt eller delvist efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets valg, såfremt:

- Operatøren i en periode på 90 kalenderdage trods Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 3 skriftlige påkrav omhandlende samme forhold ikke har afhjulpet konstaterede mangler,
- Operatørpunktlighed i 3 eller flere ud af 5 på hinanden følgende måneder ligger under 94,1 pct.
...
- Togkilometerproduktionen i en måned har ligget mere end 10 pct. under Køreplanen som konsekvens af aflysninger, der skyldes forhold, for hvilke Operatøren er ansvarlig,
- Togkilometerproduktionen i 3 måneder inden for et år har ligget mere end 5 pct. under Køreplanen som konsekvens af aflysninger, der skyldes forhold, for hvilke Operatøren er ansvarlig,
...

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bestemmer i ophævelsesskrivelsen, hvornår ophævelsen helt eller delvist skal have virkning fra. Ophævelsen skal dog senest have virkning 180 kalenderdage efter ophævelsesskrivelsens afsendelse.

I dette værste og lidet sandsynlige tilfælde har Transportministeriet altså maksimalt et halvt år (180 dage) til at sikre en erstatning for den opsagte trafik.

Arriva og GoCollective på de danske skinner

GoCollective kører i øjeblikket på sin tredje kontraktperiode for staten, som blev indledt 13. december 2020. Opgaven blev ved den lejlighed udvidet i forhold til kørslen under de to tidligere udbud, bl.a. med strækningen Odense-Svendborg. Materielparken består dels af to serier Alstom Lint-motortog, som Arriva selv har anskaffet ved begyndelsen på første henholdsvis andet udbud af kørslen, og dels 16 Siemens Desiro-togsæt, som blev overtaget fra DSB i december 2020 sammen med trafikudvidelsen ved tredje udbud. Særligt Desiro-togsættene har så vidt vides givet mange problemer og blev heller ikke overdraget i god stand fra DSB. GoCollectives kontrakt udløber i december 2028, men kan forlænges i to år.

Arriva blev dansk jernbaneoperatør i juni 2002 med overtagelsen af Vestbanen, altså privatbanen Varde-Nr. Nebel. På det tidspunkt havde Arriva allerede vundet det første udbud af statsbanetrafik i Midt- og Vestjylland, men denne trafik blev først overtaget fra DSB i januar 2003. Skal vi have det hele med, var Arriva også mindretalsaktionær i Metro Service, driftsoperatøren på Københavns metro, indtil juni 2003.

Kilder: TV MIDTVEST 19.06.24; hovedkontrakt mellem Transportministeriet og Arriva om passagertrafik i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen, underskrevet februar 2019