Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Århus Sporveje i Midttrafiks 3. udbud

Af Thomas de Laine

Århus Sporveje-bus på linje 7
Denne linje og bus skal overtages af vinderen af udbuddet i Århus. Foto 30. november 2007: Thomas de Laine.

I november 2007 udsendte Midttrafik udbudsmaterialet til sit 3. udbud, der omfatter cirka en femtedel af bybuskørslen i Århus. Denne kørsel har som bekendt ikke tidligere været i udbud og udføres i dag af Busselskabet Århus Sporveje.

Det kommunale Århus Sporveje gennemgik for et par år siden den nærmest klassiske opdeling i en bestiller- og trafikselskabsdel kaldet Århus Sporveje, Trafikselskabet, og en busentreprenørdel kaldet Busselskabet Århus Sporveje. Trafikselskabsdelen findes ikke mere, idet Midttrafik siden januar 2007 også er trafikselskab for bybusserne i Århus.

Busselskabet Århus Sporveje er nu en del af Midttrafik, som udfører egenproduktion for trafikselskabet og vil deltage i udbuddet således, at selskabet afgiver et kontrolbud. Udbuddet annulleres, såfremt kontrolbuddet er det bedste tilbud.

Linjerne 4, 6, 7, 8, 16, 24 og dele af kørslen på linje 91 samt en fjerdedel af natbuskørslen med 33 busser, 3 dubleringsbusser og 124.031 årlige køreplantimer er i udbud.

Tilbudsfristen var oprindeligt fastsat til 30. januar 2008, men den flyttedes senere til 18. februar. Beslutningen om tildeling af kørslen ventes truffet i begyndelsen af april og vil være et valg af det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra disse delkriterier:

Der er kontraktbegyndelse 2. november, og kontraktperioden vil være ca. 7 år og 8 måneder svarende til udløb ved sommerkøreplansskiftet 2016. Midttrafik kan forlænge kontrakten i op til et år, og parterne kan ved enighed forlænge kontrakten i yderligere op til ét år.

Århus skifter til lavgulvsbusser
De 33 kontraktbusser skal være 23 2-akslede og 8 3-akslede busser samt 2 ledbusser. Kontraktbusserne må gennemsnitligt højst være 8 år gamle, og ingen busser være over 11 år. Dog kan de busser, der skal overtages ved udbuddet, jf. neden for, anvendes indtil 1. maj 2009, selvom aldersgrænserne derved overskrides. Reserve- og dubleringsbusser må være op til 14 år gamle.

Der arbejdes med tre buskategorier, hvor bussens passagerkapacitet og ikke dens længde er afgørende:

Ved begyndelsen af kontrakten skal følgende busser overtages fra Busselskabet Århus Sporveje:

Af disse busser opfylder 18 Euro 3-normen, mens de resterende opfylder Euro 2-normen. Alle busserne har CRT-filtre og ventes at opfylde kravene til et miljøzonemærke, der påregnes indført i Århus 1. maj 2009. Fra maj 2009 skal alle busser mindst opfylde Euro 3-normen eller have påmonteret partikelfilter og have miljøzonemærke. Fra maj 2010 hæves kravet til mindst Euro 4 eller partikelfilter/miljøzonemærke.

Ved busudskiftning i kontraktperioden skal en bus erstattes af en bus i samme størrelseskategori, medmindre Midttrafik udnytter en option om ændret busstørrelse. De overtagne Scania OmniLink, der opfattes som busser med lav kapacitet, skal erstattes af busser, der lever op til kravene for 2-akslede busser.

Alle nye busser i kontraktperioden skal være fabriksnye lavgulvsbusser, der efterlever Euro 5 eller endnu renere krav. I Århus skifter man således efter mange års modstand til lavgulvsbusser, også i 12 m-størrelse.

I udbudsmaterialet krævedes lavgulvsbusser med trinfrit lavt gulv i hele bussens længde. 2- og 3-aksledes busser skulle indrettes med dørarrangement 2-0-2 med indstigning ad bagdørene, mens ledbusser skulle have dørarrangement 2-2-2 og indstigning i midten. Gulvhøjde ved såvel ind- som udstigningsdøre skulle være maksimalt 320 mm. En perron på mindst 2 m i bussens længderetning med plads til barnevogn, kørestole og billetautomat skulle placeres umiddelbart over for indstigningsdøren.

Disse krav betyder reelt lavgulvsbusser med lav bagperron, hvilket efterlader meget få busser tilbage på markedet (her kan nævnes Van Hools A300-serie), og Midttrafik har efter spørgsmål fra potentielle bydere revideret sine krav: 2- og 3-akslede busser må nu gerne have dørarrangement 2-2-2. I så fald bliver midterddøren indstigningsdør, og busserne skal således have midterperron i stedet for bagperron. Flere busser kan opfylde disse krav samt krav, der stilles vedr. podestre, midtergangsbredde og gulvhældning, formentlig eksempelvis Scania OmniCity eller Volvo B9L.

Kravet om, at der ingen indvendige trin må være, opretholdes, men der er efter udsendelsen af udbudsmaterialet indført mulighed for at give alternative tilbud med busser, der ikke fuldt ud opfylder kravene i udbudsmaterialet, også uden at der parallelt indleveres tilbud, hvor alle kravene er opfyldt. Ved vurderingen af disse alternative tilbud vil Midttrafik lægge vægt på bussens samlede kapacitet, passagergennemstrømning, og at bussen så vidt muligt er uden indvendige trin, især i midtergangen. Dog vil Midttrafik ikke acceptere alternative tilbud med busser, der afviger væsentligt fra kravene. Afhængigt af, hvordan dette skal forstås, er laventrébusser altså fortsat lukket land.

Ved kontraktperiodens udløb har Midttrafik pligt til at overtage entreprenørens kontraktbusser.

Overenstkomster
Sporene fra Ri-Bus-sagen skræmmer, og udbuddet indeholder særlige regler for chaufførernes ansættelsesforhold, både hvad angår chauffører, der overdrages til en eventuel ny entreprenør, og for andre chauffører.

De chauffører, der overdrages ved kontraktbegyndelse, er omfattet af den kommunale overenskomst mellem KL og 3F vedrørende bybusserne i Århus og Odense. Denne overenskomst skal følges, også efter den dato, hvor virknigen af virksomhedsoverdragelsesloven udløber, og frem til sommerkøreplansskiftet 2016. Fra 2016 og i en eventuelt forlænget kontraktperiode skal vilkår svarende til tillægsoverenskomsten mellem AKT og 3F gældende i det tidligere HUR-område følges. Tillægsoverenskomsten skal i hele kontraktperioden følges for ikke-overdragne chauffører.

Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) har i et brev til Midttrafik stillet en række spørgsmål til udbudsvilkårene angående overenskomstforhold mv., herunder hvordan Midttrafik stiller sig i forhold til, at kørslen sådan set er dækket af Landsoverenskomsten mellem AKT og 3F, som enhver anden vindende entreprenør end Busselskabet Århus Sporveje er bundet af med deraf følgende konflikter. Hertil har Midttrafik svaret, at byderne selv må bringe sig i stand til at opfylde de særlige regler, og at Midttrafik ikke dækker eventuel bod i Arbejdsretten.

Kilder: Udbudsbetingelser, bilag og rettelsesblad 1-6 vedr. Midttrafiks 3. udbud, november 2007-februar 2008