Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2016

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen

Af Thomas de Laine

Linje 4A i Borgmester Christiansens Gade
Linje 4A var blandt de linjer, der opstod, da den nuværende metro åbnede i 2002-03. Linjens rute bliver savet over i mange dele, hvis forslaget til "Bynet 2019" bliver gennemført. Man har kunnet køre uden skift fra Sundbyvester Plads til Valby lige siden Sjællandsbroen åbning i 1959, men det ser altså ud til at lakke mod enden. Her ses en 4A i Borgmester Christiansens Gade mellem Mozarts Plads og Sjælør station - et vejstykke, der i forslaget er overladt til betjening med en endnu ikke defineret lokal buslinje. Foto: Thomas de Laine, 3. maj 2014.

Metrocityringens åbning nærmer sig, og den vil blive ledsaget af en større omlægning af busdriften i København. Et samlet bud på, hvordan hovedlinjerne i Københavns fremtidige linjenet skal se ud, er nu sendt i politisk høring. Det nye linjenet kaldes "Bynet 2019".

Mere præcist er det Forslag til Trafikplan 2016, der frem til december er i politisk høring hos kommunerne, de to regioner, Metroselskabet og DSB m.fl. I trafikplanen indgår den omfattende tilpasning af busnettet til metrocityringens åbning, og det indgår, at der udpeges et strategisk busnet af A-, S- og R-busser, der vil udgøre grundstammen i bustrafikken. Det strategiske busnet fastlægges først og er grundlaget for planlægningen af de lokale buslinjer, som så at sige er de almindelige gule busser uden bogstaver og farvede hjørner.

Behovet for et nyt linjenet
For nuværende ventes cityringen at åbne i juli 2019. Den udgår fra Hovedbanegården og vil derfra have stationer ved Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kgs. Nytorv, Marmorkirken, Østerport, Trianglen, Poul Henningsens Plads (hjørnet Østerbrogade/Jagtvej), Vibenshus Runddel, Skjolds Plads (krydset Tagensvej/Haraldsgade), Nørrebro station, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads (hjørnet Jagtvej/Rantzausgade), Aksel Møllers Have (ved Godthåbsvej), Frederiksberg station, Frederiksberg Allé (ved Platanvej) og Enghave Plads, hvorefter man er tilbage ved Hovedbanegården. Nogenlunde samtidig åbner grenen fra Østerport via Nordhavn station til Orientkaj. Metroen forventes at overtage op mod 40 millioner passagerer årligt fra busserne.

Metrocityringen følger altså stort set linje 1A mellem Hovedbanegården og Jagtvej, mens cityringens vestligere dele går mere på kryds og tværs af eksisterende buslinjer. Det betyder dog ikke, at kun linje 1A kan ventes berørt. Tværtimod er der lagt op til, at metrocityringens åbning - i lighed med åbningen af den eksistererende metro i 2002 og 2003 - også vil føre til omfattende linjeændringer i dele af byen, der ligger ganske langt fra de nye metrostationer.

I beregningerne af det foreslåede linjenet er udgifterne til busdriften uændrede, men der ventes et frafald på omkring 36 mio. påstigere årligt, hvorved indtægterne falder med ca. 200 mio. kr. årligt. Kørselsomfanget reduceres derfor med ca. 200.000 årlige timer. Alt i alt bliver busdriften altså noget mindre effektiv, når metrocityringen åbner.

Bynet 2019
Forslaget til Bynet 2019 er beskrevet herunder. Man skal dog bemærke, at linjenumrene kun er at betragte som "arbejdstitler", ligesom de omtalte lokale buslinjer endnu ikke er planlagt. Endelig skal man huske, at der i det hele taget fortsat kan ske ændringer i planerne.

Kort over det foreslåede linjenet

Bynet 2019 som foreslået: De seks A-buslinjer er røde, linje 5C er turkis, S-busserne er blå, og de lokale buslinjer er gule. Der må antages at gemme sig lokale buslinjer bag nogle af de røde, turkise og blå streger på kortet, der stammer fra arbejdsnotatet "Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Københavns Kommune", udarbejdet af Movia 19. september 2016.

Ændringerne i forhold til i dag:

Visse strækninger i de centrale bydele - f.eks. Nørregade, Holbergsgade, Sølvgade, Christians Brygge og et stykke af Vesterbrogade - vil fremover slet ikke være betjent, og A-busser bliver en sjældenhed inden for voldene med linje 2A som eneste A-bus på ruten mellem Hovedbanegården og Christiansborg. På Amager vil linje 9A på Vejlands Allé og Ørestads Boulevard være eneste tilbageværende A-buslinje, og kun to S-buslinjer - 150S og 250S - vil være at træffe i centrum.

Konsekvenser for nuværende entreprenører
Da den nuværende metro åbnede i 2002-03 blev der i flere runder gennemført entreprenørskift på en række linjer i takt med åbningen af de nye linjer, nedskæringer i driften og udløb af kontrakter. Ved at rokere linjerne rundt mellem entreprenørerne opnåede man, at der stadig var den kontraktmæssigt fornødne kørselsmængde i de endnu gældende kontrakter.

Et lignende puslespil er nødvendigt, når metrocityringen åbner, men på en række punkter er Movia denne gang bedre rustet via mere lempelige kompensationsbestemmelser i kontrakterne. Derudover indbyggede man forventede reduktioner i et vist omfang allerede ved udbuddet af flere af de nuværende kontrakter om linjer i København. Dette gør, at man uden at give anden kørsel som kompensation kan bortskære en større kørselsmængde, når metrocityringen åbner:

Herudover har Movia på forhånd sikret sig tilsvarende muligheder for visse nedskæringer ved metrocityringens åbning på enkelte andre linjer, der ikke er foreslået nedlagt eller radikalt ændret, men som selvfølgelig kan inddrages i puslespillet alligevel, hvis det er hensigtsmæssigt.

De ekstraordinære reduktioner, der er taget højde for i kontrakterne, svarer i sig selv til hovedparten af den mængde kørsel, der skal skæres væk. Som det også ses, kan Arriva nok ventes at være den enkelt-entreprenør, der mærker mest til metrocityringen.

Kilder: Mødedokument til Movias bestyrelsesmøde 15.09.16; arbejdsnotatet "Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Københavns Kommune", udarbejdet af Movia 19. september 2016; tekniske notater om de nye linjer 1A, 2A, 5C, 6A, 7A, 8A, 9A og 250S, september 2016; udbudsmaterialer vedr. udbud A8, A9, A12 og A15 udsendt 2010-16