Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Favrholm og København Syd er kommet på linjekortene

Af Thomas de Laine

To nye stationer dukkede op på land- og linjekortet ved køreplansskiftet søndag 10. december 2023. Det var Favrholm og København Syd. Kun den første er faktisk ny, idet København Syd blot er den længe varslede omdøbning af Ny Ellebjerg. Begge stationer har en rolle som skiftestationer, og ingen af dem er særlig velbetjente med busser.

Lokaltog mod Hillerød på Favrholm st.
Lokaltog mod Hillerød ankommer til Favrholm på åbningsdagen. Det er Hillerød Kraftvarmeværk i baggrunden. Også parkeringspladsen og de foreløbigt ubetjente busstoppesteder ses. Foto: Thomas de Laine.

Favrholm - nyt hospital og ny bydel

Den nybyggede station er Favrholm syd for Hillerød. Stationen betjenes af både S-tog og lokaltog på Frederiksværkbanen, og stationens etablering skyldes byggeriet af supersygehuset "Nyt Hospital Nordsjælland" lige nordvest for stationen. Sygehuse er både store arbejdspladser og giver anledning til mange lejlighedsrejser, så det er en stor fordel, at sygehuset fra begyndelsen har god kollektiv trafikbetjening. Denne begyndelse er dog blevet forsinket, fordi sygehuset først kommer til at åbne nogle år senere end oprindeligt planlagt, men nu er stationen foreløbigt klar. Udover supersygehuset er det planen, at Favrholm skal være en ny og grøn bydel i sydlig forlængelse af Hillerød. Der regnes med op til 4.000 nye boliger og 10.000 arbejdspladser.

Både S-togene og Frederiksværkbanen begyndte at standse på Favrholm fra morgensunden på den nye køreplans første dag, mens selve indvielsesarrangementet først fandt sted tirsdag 12. december med uddeling af croissanter og morgenkaffe, musik ved Helsingør Jernbaneorkester samt taler af transportminister Thomas Danielsen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj og borgmester i Hillerød Kommune Kirsten Jensen.

På S-banen er det linje A, der holder på Favrholm, og i modsætning til f.eks. Kildedal og Vinge på Frederikssundbanen, gælder det alle tog i hele driftstiden. Lokaltog lader også alle tog på Frederiksværkbanen standse på Favrholm - både "bumletogene" alias Movia linje 920R og hurtigtoget mandag-fredag i dagtimerne, linje 920E, som ellers kører uden stop mellem Hillerød og Skævinge.

Stationen er placeret 2 km syd for Hillerød station på det sted, hvor Frederiksværkbanen grener fra S-banen. Det vil sige, at den ligger dér, hvor den aldrig fuldførte sjællandske midtbane i sin tid skulle have sluttet sig til Nordbanen. Frederiksværkbanen blev i 1950 forlagt til denne linjeføring under anvendelse af nogle de anlægsarbejder, der blev udført i 1930'erne, og siden da blot havde ligget brak. Det kommer med åbningen af Favrholm station sygehuset og byudviklingsområdet til gode. Favrholm er placeret kun omkring en kilometer fra Frederiksværkbanens tidligere Store Hestehave trinbræt, som åbnede ved forlægningen i 1950, men nedlagdes i 1989. Med Favrholm er S-banen kommet op på 87 stationer, når Høvelte ikke medregnes.

Mod øst består Favrholm station af en perron på hver side af S-banens dobbeltspor. Det er stationens spor 1 (mod Hillerød) og 2 (mod København). Mod vest er der bygget en øperron, som på sin vestlige side har Frederiksværkbanens eksisterende spor, der er blevet Favrholms spor 4. På perronens anden side ligger der ikke noget spor, men det er tydeligvis forberedt, at endnu et spor (spor 3) skal etableres, og der er bygget en bro over stien under begge baner, som kan bære sporet, når det senere anlægges. Indtil da kan man dog gå i niveau fra Frederiksværkbanens perron til den sydgående S-togsperron, mens man må en tur ad stien under S-banen for at komme fra og til den nordgående S-togsperron.

Denne udformning af stationens lokalbanedel skyldes, at der planer om at føre tog fra lokalbanerne nord for Hillerød igennem til Favrholm, som dermed vil blive sydlig endestation for tog fra f.eks. Helsingør og Gilleleje. Dette forudsætter en ombygning af Hillerød station, som vil sætte lokalbanernes nordlige og sydlige spor i forbindelse med hinanden og vil nødvendiggøre, at S-togsrejsende må over gangbro eller gennem gangtunnel for at komme til "bysiden" og busterminalen ved Hillerød station. Det er dog endnu uvist, hvornår projektet kan gennemføres.

S-tog mod København på Favrholm st.
Et S-tog mod København har netop opslugt en mængde skiftende rejsende fra Frederiksværkbanen. Foto: Thomas de Laine, 10. december 2023.

Myldretids udsendte konstaterede på Favrholm stations åbningsdag, at stationen som ventet ikke just var overrendt, men det vil nok ændre sig, når hospitalet åbner, og det bliver hverdag. Imidlertid havde stationen faktisk på åbningsdagen en del rejsende, som skiftede fra Frederiksværbanen til S-tog mod København og omvendt.

Spor 3 på Favrholm st.
Frederiksværkbanens perron på Favrholm er tydeligvis bygget som øperron med plads til endnu et spor. Her kigges der mod Frederiksværk. Foto: Thomas de Laine, 10. december 2023.

Der er også indrettet busstoppesteder med læskærme i sammenhæng med stationens parkeringsplads, men det er indtil videre kun "placebostoppesteder", for der er ingen busbetjening af stationen. Dog påregnes der vist på længere sig ført en bus ad Overdrevsvejen og ind via Favrholm station, f.eks. linje 337 eller 600S. Parkeringspladsen skal til gengæld nok blive brugt med det samme.

Bro for spor 3 på Favrholm st.
Broen for det planlagte spor 3 over stien mellem områderne øst og vest for Favrholm station. Forhåbentlig kommer den hurtigere i brug end det gamle midtbanetracé! Til højre elevatoren fra stien til den sydgående S-togsperron. Foto: Thomas de Laine, 10. december 2023.

Ny Ellebjerg blev til København Syd

"København Syd" er det nye navn for Ny Ellebjerg station. Her skete der der ikke andre ændringer ved december-køreplansskiftet, end at det nye navn indførtes. Mere eller mindre over natten var skiltene på selve stationen blevet udskiftet til nye, hvor der i stedet for "Ny Ellebjerg" står "København Syd" og med mindre tekst nedenunder "Copenhagen South". Der var lige omkring køreplansskiftet desuden opstillet nogle "sandwichskilte" om navneskiftet. Også allerede på første dag var nogle, men ikke alle, S-tog blevet opdateret, så stationen blev annonceret med det nye navn på de indvendige skilte og i højttalerne.

Når stationen er blevet omdøbt, handler det især om dens fremtidige rolle som vigtigt knudepunkt og en form for aflastningsstation for Københavns Hovedbanegård. På sigt kan København Syd både blive endestation for fjerntog og holdested for internationale tog. For udenbys og udenlandske rejsende giver det dermed god mening, at navnet justeres til at indeholde "København", og at stationen får et officielt engelsk navn. At dens faciliteter så ikke ligefrem kan siges at være på internationalt niveau, er en anden sag...

Man kan allerede i dag skifte mellem S-togene på Køge Bugt-banen og Ringbanen (S-togslinjerne A, E og F) på København Syd, og visse fjerntog betjener også stationen - især på strækningen mellem København H og Køge Nord. Men midt i 2024 åbner Sydhavnsmetroen, som får endestation på København Syd, og man er i gang med at bygge perroner ved sporene, der forbinder Roskilde-banen med banen til Lufthavnen. Det sidste giver bl.a. mulighed for, at visse internationale tog mellem Sverige og Tyskland kan betjene København Syd med stop her. Hvis der gøres virkelighed af at bygge vendespor for fjerntog på sydøstsiden af stationen, kan København Syd også blive endestation for fjerntog fra vest og syd, som dermed ikke vil presse kapaciteten på København H yderligere.

Hertil kommer planer om den såkaldte Ring Syd-forbindelse, hvor der på sigt kan blive etableret en regionaltogslinje mellem Lufthavnen og Roskilde med S-togslignende frekvens, der vil binde Lufthavnen, Tårnby, Ørestad, København Syd, Glostrup (med skiftemulighed til letbanen), Høje Taastrup, Hedehusene, Trekroner og Roskilde sammen. Forbindelsen kræver dog flere andre anlæg end de nye perroner på København Syd, herunder genetablering eller genopbygning af fjerntogsperronen i Glostrup. Forbindelsen eksisterer i nogen grad allerede som et regionaltog i timedrift mellem Lufthavnen og Slagelse, som siden dens etablering i 2022 har kørt uden stop mellem Ørestad og Høje Taastrup. Linjen har endda en forgænger, idet der fra Kastrupbanens åbning i 1998 og frem til januar 2005 ligeledes kørte en regionaltogslinje hver time mellem Lufthavnen og Roskilde, som faktisk havde stop i Glostrup, hvor fjerntogsperronen dengang endnu ikke var nedlagt. Begge disse udgaver af linjen har dog båret præg af at være første offer for aflysning ved driftsforstyrrelser, og man bør nok ikke satse på disse tog, hvis man skal nå et fly i Lufthavnen.

København Syd station er et kompleks, der er vokset gradvist frem siden 2005-07 (se faktaboksen), og den ligger hvor den ligger, fordi Køge Bugt-banen sin tid blev anlagt således, at den førtes over godsbaneringen her. Området omkring stationen så i mange år temmelig trist ud med nedlagte virksomheder og bilvrag mv. Hertil kom de tidligere husvildeboliger "Svenskehusene", som i dag er en almindelig andelsboligforening. Der er sket megen byudvikling omkring stationen i nyere tid, men det ændrer ikke på, at der er tale om et stationskompleks, der mere har fået sin udformning via tilfældigheder end ved planlægning. Reelt er der tale om en samling af perroner placeret på fem forskellige baner (Ringbanen, Køge Bugt-banen, banen København-Køge Nord, banen Ørestad-Vigerslev og Sydhavnsmetroen), der nødtørftigt er blevet forbundet med trapper, tunneler og stier. Togskift på denne station, som er relevant for en meget stor del af dens passagerer, har i nogle relationer nærmest karakter af et folkesundshedsprojekt.

København Syd på skilte inde i S-togene
"København Syd" er lige præcis for langt et stationsnavn til, at det kan stå på de indvendige skilte i S-togene, hvor d'et og halvdelen y'et bliver klippet af. Foto: Thomas de Laine.

Også stationens busbetjening giver et noget tilfældigt indtryk: På broen, der fører Gl. Køge Landevej over banen, kører linje 1A og 4A i dag, og der er etableret stoppesteder her, men der er kun trappeforbindelse til stationens fjerntogsperron herfra og kun fra den ene side af broen. På nordsiden af stationen blev der i forbindelse med åbningen anlagt en lille bussløjfe med adgangsvej fra Carl Jacobsens Vej, men kun de to ret inferiøre buslinjer, som i forvejen tilfældigvis kørte her (linje 133 og myldretidslinje 16E), blev i sin tid ført via stationen. Senere blev det linje 7A, der vendte her, og den har kørt som en forløber for Sydhavnsmetroen, men på grund af byggearbejde har 7'eren i lang tid været afkortet til Sjælør st., som i øvrigt altid har haft væsentligt bedre busbetjening. Syd for København Syd station løber Ellebjergvej, som også i hele stationens levetid har haft en vis busbetjening, men der er cirka en halv kilometers gang fra stationen til de nærmeste busstoppesteder på Ellebjergvej, og det er vel at mærke regnet fra det nærmeste punkt på stationen, nemlig vestenden af Køge Bugt-banens perroner. Det nærmeste stoppestedspar på Ellebjergvej ligger stadig placeret ud for den i januar 2007 nedlagte Ellebjerg station!

Der er således rum for forbedring, og faktisk er der sådan noget på vej, for fra december 2024 vil linje 1A - men ikke 4A - blive ført ad Carl Jacobsens Vej via bussløjfen på norsiden af København Syd.

S-tog på Ny Ellebjerg st.
Et S-tog på Ringbanen lægger an til landing på Ny Ellebjerg station 9. november 2023. Ringbanens nye, permanente endestation er kort tid forinden åbnet. Til venstre for toget er der spor af den netop fjernede midlertidige perron, som var i brug gennem fem år. I baggrunden broen for Gl. Køge Landevej, hvor Ringbanen endnu tidligere midlertidigt havde en "Ny Ellebjerg" station. Foto: Thomas de Laine.