Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Aftale om metro til Sydhavnen

Af Thomas de Laine

Metro-tog i Brescia, Italien
De nye metrotog til metrocityringen, som også vil trafikere strækningen til Sydhavnen, bliver stort set som dem, der kører i Brescia i Italien. De ligner jo noget, vi kender... Her (og i Milano) åbnede i foråret 2013 en metrolinje efter model København. Brescia-togsæt 107 ude i Brescias svar på Ørestaden. Foto: Thomas de Laine, 20. april 2014.

Metrocityringen får endnu en gren, nemlig via Sydhavnen til Ny Ellebjerg station. Det har Regeringen og Københavns Kommune nu aftalt. Også grenen til Nordhavnen står til at blive forlænget.

Sydhavnen og Ny Ellebjerg
Grenen via Sydhavnen vil få i alt fem stationer, nemlig ved Fisketorvet, ved Frederiksholmsløbet, ved Slusen, ved Mozarts Plads og endelig ved Ny Ellebjerg. Kun sidstnævnte station bliver i niveau - de øvrige vil være underjordiske.

Metrostrækningen til Sydhavnen kan åbne i 2023 og ventes at give 43.000 nye påstigere i metroen som helhed pr. hverdagsdøgn (2025). Driftsmæssigt vil den blive betjent af de samme tog, som kører til Nordhavnen, altså linje M4, som vil få intervaller ned til 5 minutter. Mellem Nordhavnen og Sydhavnen køres via City, altså bl.a. Kgs. Nytorv. Indtil Sydhavnsstrækningen åbner, vil disse tog have sydlig endestation på Hovedbanegården. To tredjedele af cityringens tog vil være linje M3, der bliver den dobbeltrettede ringlinje, som kører hele cityringen rundt.

Der vil sandsynligvis blive undersøgt forskellige placeringer af metrostationen ved Ny Ellebjerg. Hidtil har der været tale om både en mulig placering på nordvestsiden af de nuværende perroner nær Ringbanens spor og om en placering på sydøstsiden mellem sporene mod Dybbølsbro hhv. Amager. Sidstnævnte er nok den mindst attraktive, men formentlig også den billigste.

Ny Ellebjerg kommer til at have såvel S-tog og fjerntog som metro og kan ventes at blive et betydligt omstigningspunkt mellem Ringbanen, Køge Bugt-banen, metrocityringen, InterCity-tog og visse regionaltog, herunder en påtænkt genoplivning af regionaltogslinjen Roskilde-Høje Taastrup-Lufthavnen. Denne linje kørte fra september 1998 til januar 2005 og havde dengang kun timedrift, ligesom Ny Ellebjerg station endnu ikke var bygget. Den nye regionaltogsforbindelse er tænkt noget mere ambitiøst med 20-minuttersdrift og vil måske, ligesom sin forgænger, også få stop i Glostrup, i øvrigt med omstigning til den kommende letbane på Ring 3.

Forgreningskammer og statens bidrag
Sydhavnsstrækningen vil koste 8,6 mia. kr. inkl. reserver. En beslutning trængte sig på, da det vil blive væsentligt dyrere og besværligere at tilføje grenen senere, hvis man ikke nu vælger at bygge det nødvendige forgreningskammer til strækningen mod Sydhavnen. Københavns Kommune har tidligere besluttet sig for at betale sin del, men til kommunens fortrydelse var man i første omgang ikke parat til at bidrage på Christiansborg. Statens bidrag kommer så med den nye aftale.

Forgreningskammeret skal ligge på den strækning, der vil forbinde cityringens kontrol- og vedligeholdelsescenter på Kalvebod Brygge med cityringen på Sønder Boulevard. Det skal bygges i 2015-17, hvorefter selve strækningen til Ny Ellebjerg kan ventes anlagt i 2017-23. Byggeriet forudsættes i øvrigt omfattet af de nye regler for støj mv. for metrobyggeriet.

Staten og Københavns Kommune betaler hver halvdelen af forgreningskammeret. Resten af pengene kommer dels via de fremtidige passagerindtægter og dels på den måde, at staten overdrager 40 procentpoint af sin ejerandel af By & Havn I/S til Københavns Kommune. Værdien af den ejerandel, der overdrages, beregnes ud fra arealernes værdi, idet der tages højde for den kommende udvikling i området samt værdien af By & Havns havnedrift og udlejning mv. Alt i alt forventes den overdragne ejerandel at svare til ca. 2,25 mia. kr.

Kommunen har herefter ansvaret for at finansiere Sydhavnsstrækningen, således at kommunen laver et kontant indskud i By & Havn, der indskyder finansieringen i Metroselskabet. Staten vil derpå kun eje 5 pct. af By & Havn, som i øvrigt delvist består af "Ørestadsdelen" af Ørestadsselskabet, der i 2007 blev opdelt i Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet, hvoraf sidstnævnte hurtigt skiftede navn til By & Havn. Arealudviklingsselskabet var fra begyndelsen bl.a. involveret i Nordhavnen. Det vil være Metroselskabet, der anlægger Sydhavnsmetroen, ligesom strækningen vil blive ejet af Metroselskabet, hvis ejerfordeling ikke ændres.

Aftalen skal godkendes politisk både i Københavns Kommune og på Christiansborg, ligesom Frederiksberg Kommune som medejer af Metroselskabet skal acceptere den, men ikke medfinansiere den. Den endelige aftale forventes underskrevet senest ultimo juni med overdragelse af 40 procentpoint af statens ejerandel i By & Havn pr. 1. juli 2014.

Også forlængelse i Nordhavnen
Udover metrogrenen til Sydhavnen vil Københavns Kommune sikre, at By & Havn medfinansierer en forlængelse af metrocityringens gren i Nordhavnen med flere stationer. I første omgang bygges som følge af tidligere beslutning kun en kort strækning med underjordisk station ved Nordhavn station og en endestation på højbane ved Orientkaj. Denne del ventes åbnet i 2019, cirka et år efter åbningen af metrocityringen (hvis officielle åbningstidspunkt i skrivende stund endnu er december 2018). Forlængelsen i Nordhavnen vil ske i takt med byudviklingen i området. Også en vejtunnel fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til området skal medfinansieres af By & Havn.

Staten lægger økonomisk afstand til metroudbygning
Interessant er det, at det af aftaleteksten fremgår, at Københavns Kommune bærer hele risikoen for eventuelle budgetafvigelser vedrørende Sydhavnsmetroen. Og at det kun er Københavns Kommune, der via By & Havn skal betale forlængelsen i Nordhavnen.

Herudover indgår denne passage i aftalen, hvor staten distancerer sig rent økonomisk også i forhold til videre udbygning af metroen:

Med Sydhavnsmetroen er der etableret et robust net af kollektiv trafik med banebetjening af en meget stor del af København. En eventuel yderligere udbygning af metrosystemet betragtes som tilkøb, som finansieres af den part, som ønsker det. Staten forudsættes ikke at bidrage til yderligere udbygning af metroen. I det omfang yderligere metroprojekter indebærer, at lovgivningen vedrørende metro skal ændres, vil Transportministeriet søge Folketingets tilslutning hertil. (Myldretids fremhævning).

Det betyder næppe, at det er slut med at bygge metro i København. Men noget kunne tyde på, at pengene i højere grad skal findes af kommunen selv i fremtiden. Københavns Kommune har bl.a. arbejde i gang om en mulig metroforbindelse til Malmø.

Kilde: Pressemeddelelse og handout fra Transportministeriet 14.05.14; "Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen" 14.05.14