Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2022

Flere nye busterminaler med mindre plads til busser

Af Thomas de Laine

Der er gang i byggeriet i disse tider, og talrige kommuner har travlt med byudviklingsprojekter. Det gælder ikke mindst i Hovedstadsområdet, hvor man nogen steder ser, at nærmest enhver ledig kvadratmeter bebygges. Jagten på arealer, der kan bruges, påvirker efterhånden flere og flere busterminaler.

En række kommuner har nemlig de senere år fået øje på, at busterminaler kan reduceres i størrelse eller flyttes for at frigive arealer til byudvikling. Et eksempel herpå er Køge Kommunes Køge Kyst-projekt, hvor en stor busterminal i midten af 2010'erne blev ryddet og nu rummer butikker og et p-hus. I stedet for busterminalen blev der etableret et par stoppesteder i vejsiden, mens busvending og -pause flyttedes til en fjernere beliggende "bushavn", også selvom køretiden til og fra denne har krævet en ekstra bus på den ene bybuslinje (linje 102A).

Den nye busterminal i Hundige
Halvdelen af den nye busterminal ved Hundige station dagen efter ibrugtagning. Linje 400S og 600S holder side om side, og derudover bruger linjerne 224 og 225 terminalen. Foto: Thomas de Laine.

Der er mange mulige indtægter på spil, og en del af de eksisterende busterminaler virker nok også vel store i forhold til busdriften anno 2022, der ofte er mere begrænset, end da terminalerne for to-tre årtier siden blev anlagt. Hertil kommer, at busterminaler sjældent opfattes som specielt kønne.

I en orientering til Movias bestyrelse om igangværende terminalprojekter i trafikselskabets område skriver Movias administration bl.a., at trafikselskabet "bliver inddraget eller søger inddragelse i terminalprojekter for at sikre tilstrækkelig plads til busserne, god funktionalitet og effektiv drift til gavn for passagererne, kommunerne og operatørerne."

Og videre: "Movia rådgiver kommuner, når de har planer om at anlægge, ombygge, nedlægge eller indskrænke en busterminal. Movia deltager typisk fra de første idéer til færdigt anlæg - en proces som kan tage op til 10 år. I projekterne er det typisk kommunen, som sidder for bordenden, med typisk deltagelse af kommunens rådgiver, DSB, Lokaltog, Banedanmark, Metroselskabet, regionerne, forsyningsselskaber og Movia alt afhængig af hvor terminalen er placeret."

Men Movia bliver ikke altid inddraget fra begyndelsen, og det giver sommetider anledning til, at et terminalprojekt må laves om, fordi der ikke er plads til bussernes manøvrer, ind og udkørsel mv., og det kan naturligvis igen forsinke projekterne. "Aktuelt er der eksempler på, at enkelte kommuner sælger areal fra til private investorer og/eller disponerer over arealer helt tæt på en eksisterende busterminal, hvilket kan give udfordringer for effektiv afvikling af busdriften på terminalen," hedder det i dokumentet.

Blandt igangværende projekter nævnes Hundige, Glostrup, Kokkedal, Farum og Nykøbing Sjælland stationer plus en busterminal ved den kommende Favrholm station på S-banen til Hillerød og Frederiksværkbanen ved det nye supersygehus. Dertil kommer Hillerød og Helsinge stationer som kommende terminalprojekter. Det fremgår, at netop pladsen til busserne er under pres i flere af projekterne.

Hundige station

Ved driftens begyndelse onsdag 6. juli 2022 tog busserne den nye busterminal ved Hundige station i brug, efter at busserne i ni måneder havde været henvist til en midlertidig busterminal ved Shoppingcentret Waves. Den nye busterminal kan lige rumme fire samtidige busser, og den er endestation for linjerne 400S, 600S, 224 og 225. Der er med andre ord ikke meget plads, og busser, der holder pause, må derfor stå uden for terminalen.

Greve Kommune solgte i 2020 ca. 1.000 m2 på og ved den gamle busterminal til en privat investor, der har til hensigt at bygge boliger på området med indflytning i løbet af 2023. Boligerne kommer til at ligge helt op til den nye busterminal, og Movia noterer, at man har gjort opmærksom på støjen fra busserne i forhold til de nye lejligheder.

Den nu nedlagte busterminal stammede fra 1998, hvor tre S-buslinjer (300S, 400S og 600S) havde endestation i Hundige, og den ene af dem havde tilmed ledbusser. Dertil kom flere øvrige buslinjer (linje 121 i to retninger, 154E, 225 og en servicebuslinje), der brugte terminalen. Siden er både antallet af linjer og frekvensen på de tilbageværende linjer faldet, og terminalen har typisk fremstået relativt tom i de senere år.

2022-busterminalen i Hundige er i øvrigt den tredje, siden stationen åbnede i september 1976. Den første busterminal, som lå placeret under gangbroen mod Hundige StorCenter (nuv. Shoppingcentret Waves), fungerede indtil 1979 som omstigningssted mellem S-togene og busserne videre mod Køge - et vigtigt led i transportkæden, indtil Køge Bugt-banens sydlige del åbnede. Og integreret i terminalområdet havde HT endda også busopstillingsplads med overnattende busser.

Den nye busterminal i Hundige er måske en meget god retningspil for, hvad man kan vente sig af flere af de andre aktuelle terminalprojekter.

Glostrup station

Ved vestenden af Glostrup stations nuværende busterminal er letbanens perroner for tiden under anlæg. Letbanen når Glostrup station via en nybygget rampe fra Søndre Ringvejs bro over jernbanen, og den vil betjene stationen således, at letbanetogene ankommer ad rampen, skifter retning, og afgår via rampen igen. Der eksisterer allerede en gangtunnel mellem denne ende af busterminalen og S-togsperronen, men i dag er det østenden, der er "hovedende" af såvel busterminal som S-togsperron. Selve busterminalen i Glostrup er i øvrigt af ældre dato.

Glostrup Kommune ønsker at byudvikle omkring stationen, som også forventes at få genetableret regionaltogsstop og i det hele taget vil blive et endnu vigtigere skiftested i den kollektive trafik fremover, end den allerede er i dag. En privat investor skal bygge boliger og erhverv på noget af det nuværende terminalområde, men der er endnu ikke fundet en udformning af den nye busterminal. Det ligger dog fast, at den nye terminal bliver mindre end i dag, og Movia skriver, at "der skal tænkes kreativt, hvis en ny terminal skal kunne det samme som den eksisterende". Der skal øjensynligt også tænkes kreativt snart, for den nye busterminal skal være færdig allerede inden udgangen af 2023.

Kokkedal station

Også Hørsholm Kommune har ønsket at lade en privat investor overtage arealer lige op til busterminalen ved Kokkedal station, og kommunen arrangerede i 2020 en arkitektkonkurrence for området. Movia spillede i den forbindelse ind vedrørende behovene til busterminalen, og det kom til at være en betingelse i arkitektkonkurrencen, at den velfungerende eksisterende terminal, som blev bygget i 1998, skulle bestå. I løbet af 2021 blev det dog klart, at det vindende projekt alligevel indebar en ændret og mindre busterminal. Det viste sig, at der i dette projekt ikke er plads nok til busserne, hvorfor projektet måtte ændres. Den endelige løsning er heller ikke i Kokkedal fundet endnu, men der er udfordringer med bussernes ind- og udkørselsforhold i noget af det, der arbejdes med.

Nykøbing Sjælland station

Den nuværende busterminal ved Nykøbing Sjælland station på Odsherredsbanen har længe trængt til en opgradering, som Odsherred Kommune i løbet af 2021 har fundet pengene til. I dag består denne terminal af fire holdepladser i "kam", som busserne må bakke ud fra, samt et halvåbent venteskur. Projektet til den nye busterminal involverer bl.a. forbedrede forhold for cykelparkering og er måske netop et eksempel på, at nye busterminaler også stadig kan være entydige forbedringer.

Favrholm station

Til betjening af det nye supersygehus Nordsjællands Hospital ved Hillerød bygges en helt ny jernbanestation med navnet Favrholm. Den placeres, hvor Frederiksværkbanen grener fra S-banen, og anlægsarbejdet er allerede i gang med planlagt færdiggørelse i 2023-24. Stationen får også en busterminal, hvis udformning også forlængst er vedtaget. Her er der dog ikke problemer med pladsen: Der er nemlig slet ikke taget stilling til, om der vil blive ført buslinjer via terminalen! Stationen vil dog mindst få busbetjening på Overdrevsvejen med adgang via en stibro, oplyses det.

Kilde: Dokument til møde i Movias bestyrelse 30.06.22 med orientering om terminalprojekter