Myldretid

Menu

Nyheder

Nobina genvinder metrobuskørsel

Af Thomas de Laine

Nobina-metrobus på Kgs. Nytorv
Nobina 6015, en Volvo B12BLE/Säffle leveret til linje 300S og 400S i efteråret 2008, som metrobus på linje M4 ved Kongens Nytorv station i november 2020. Foto: Sikandar Sahil.

En del af moderne jernbanedrift er at sørge for erstatningskørsel med busser. Det gælder ved akutte driftsnedbrud, men i høj grad også ved de planlagte lukninger af hele strækninger, som er nødvendige for vedligehold, fornyelser og udbygning. Metroen i København, som egentlig kører 24 timer i døgnet, bliver derfor også med jævne mellemrum erstattet med busser, og den faste opgave med at køre disse er nu blevet genvundet af Nobina.

Driften af Københavns metro - og fra 2025 Ring 3-letbanen - er udliciteret til selskabet Metro Service, som ejes af Milanos trafikselskab Azienda Trasporti Milanesi (ATM) og Hitachi Rail STS (tidligere Ansaldo). Det er derfor Metro Service, som har stået for udbuddet af metrobuskontrakten, og ikke Metroselskabet. Nobina er med andre ord ikke selv entreprenør for Metroselskabet, men derimod underentreprenør for Metro Service.

Metro Service' udbud af opgaven er foregået som udbud med forhandling efter reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, selvom Metro Service ikke er pligtig til at følge disse. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor prisen vejede 40 pct. bestående af timeprisen for planlagt henholdsvis uplanlagt kørsel i forholdet 70/30, og kvaliteten havde vægten 60 pct. Udbudsprocessen inklusive prækvalifikation fandt sted i perioden medio marts til primo juni, hvor Nobina altså blev tildelt opgaven.

Planlagt metrobuskørsel varsles mindst en måned i forvejen og har et forventet omfang på ca. 4.000 årlige timer, som primært ligger om natten. Akut, dvs. uplanlagt, metrobuskørsel er af gode grunde en mindre forudsigelig størrelse, men i udbuddet var der forudsat ca. 350 timer om året, der kan ligge på alle tider af døgnet. Denne kørsel indsættes, når et nedbrud har en (forventet) varighed på mere end to timer, men planlagt kørsel, der ikke når at blive varslet i tide, regnes også som akut kørsel. I 2022 har metrobuskørsel på linje M1/M2 omfattet op til 24 samtidigt indsatte busser, mens omfanget på linje M4 har været betydeligt lavere.

Metrobusser indsættes som erstatning for linje M1 og M2 mellem Vanløse, Nørreport, Vestamager og Lufthavnen (oftest er kun dele af disse strækninger lukket) samt linje M4 mellem Kgs. Nytorv og Orientkaj. Det forventes, at hele linje M4's strækning ned til København Syd, som åbner i morgen 22. juni, også skal dækkes med metrobusser. Al denne kørsel er samlet i én kontrakt. På selve Metrocityringen, linje M3, indsættes der ikke metrobuskørsel, som derfor heller ikke indgår i udbuddet. Her henvises der til andre transportmidler, og ganske ofte klarer man sig med kun at køre metro i den ene retning, mens der arbejdes i den anden, hvilket dog giver nogle rejsende lidt ekstra rejsetid og måske passage gennem en ekstra takstzone.

Den nye kontrakt gælder fra 14. juni 2024 til udgangen af september 2027 og kan forlænges med to gange 1 år. Udløbet af metrobuskontrakten i efteråret 2027 er planlagt, så det falder sammen med udløbstidspunktet for Metro Service' nuværende kontrakter om driften af såvel linje M1/M2 (den "gamle" metro) som linje M3/M4 (Metrocityringen med forgreninger).

Det har som nævnt allerede i flere år været Nobina, som har udført metrobuskørslen. En større undtagelse herfra var de to perioder i januar 2020 og februar 2024, hvor hele linje M3 og M4 var lukket for passagerer i et par uger, mens man forberedte åbninger af nye strækninger. I disse anledninger var der under Movia arrangeret planlagte erstatningsbuslinjer med numrene 111M, 222M og 444M, som var i udbud som Movias udbud B1, B2 og B2X, der alle tidligere har været omtalt på Myldretid.

Busmateriel og kvalitet

Udbudsmaterialet indeholdt ikke ret mange specifikke krav til busserne, men kravene til Rejsekort-udstyr, som omtales nedenfor, betyder i praksis, at der skal bruges almindelige bybusser eller lignende fra kontraktkørsel for danske trafikselskaber. Dog nævnes bl.a. følgende krav til busserne:

Emissionsfri drift var ikke et krav.

Busserne skal have møntbord, så chaufføren kan billettere, og ikke mindst skal de have Rejsekort-udstyr. Rejsekort-udstyret stilles ikke til rådighed af Metro Service, og busselskabet er heller ikke berettiget af metrobuskontrakten til at anskaffe eller beholde Rejsekort-udstyr. Med andre ord kan der reelt kun indsættes busser, som i forvejen har Rejsekort som led i kørslen for et af de danske trafikselskaber. Der kan undtagelsesvist aftales fravigelse af ovennævnte krav ved akut kørsel. Af hensyn til smidig afvikling af metrobusdriften, foretrækker Metro Service, at der som i A-busser kan tjekkes ind og ud ved alle døre, men dette var ikke et krav. For at komme i betragtning til udbuddet skulle det bydende busselskab dokumentere at have mindst to kontrakter med danske trafikselskaber.

I evalueringen af den tilbudte kvalitet indgik det, hvor mange busser, der ville kunne stilles med til planlagt henholdsvis uplanlagt kørsel, samt hvor hurtigt dette kan ske, både i og uden for myldretid. Hertil kom en redegørelse for, hvordan det nødvendige beredskab opretholdes. I den forbindelse skal det huskes, at det ikke kun er busser, men også chauffører, der skal være til rådighed og måske i praksis er den knappeste ressource. Herudover regnedes det som en fordel, hvis busselskabet kan levere såvel køreplansdata som realtidsdata for metrobuskørslen til Rejseplanen. Det var desuden et krav, at realtidsdata for metrobusserne leveres til metroens to kontrolcentre, hvilket også hidtil er sket.

Nobina her de seneste år typisk udført metroerstatningskørsel med Mercedes-Benz- og Volvo-busser fra linjerne 300S, 400S og 40E. Umiddelbart giver den nye kontrakt nok ikke anledning til de store ændringer i passagerernes oplevelse af metrobusdriften på dette område, men Nobina oplyser, at man under den nye kontrakt kommer til at levere realtidsinformation om metrobusserne, når de er på gaden.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse fra Metro Service 13.03.24; udbudsmateriale vedr. udbud af metrobuskørsel, marts 2024; Nobina.dk 12.06.24