Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2022

Københavns næste metroprojekt i høring

Af Thomas de Laine

Orange linje - M5 Vest
"Orange linje" er den "billige" variant med en kort metrolinje mellem Østerport og Lynetteholm. Det er indtegnet, hvor Lynetteholm vil blive bygget i vandet, ligesom sporforbindelsen til kontrol- og vedligeholdelsescentret på Prøvestenen samt en senere forlængelse af den eksisterende metrolinje M4 fra Orientkaj kan ses. Illustration: Metroselskabet.

Metroen i København står over for en fortsat udbygning. Det har alle har vidst længe, og der ligger bl.a. en aftale om, at den nye kunstige ø og bydel Lynetteholm skal have metrobetjening. Lynetteholm får 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. Men det er endnu ikke besluttet, hvilken linjeføring den næste etape af metroen skal have, og det er på dette område, planerne nu begynder at blive mere konkrete.

Før et metroprojekt kan gennemføres, skal der foretages en miljøvurdering, altså en vurdering af projektets indvirkning på miljøet i ret bred forstand. Miljøvurderingen er et omfattende stykke arbejde og sker i forhold til de alternativer for projektets udformning, der vurderes mest relevante eller efterspurgte. Metroselskabet har således i juni måned ansøgt Københavns Kommune om projektet i to ret forskellige versioner. Som et første skridt vil der finde en idéfasehøring sted over 8 uger i efteråret 2022, som muligvis vil indsnævre det videre arbejde til kun den ene af de to linjeføringer. Den samlede miljøvurderingsproces forventes at tage omkring to år.

De to forskellige udgaver af den næste metrolinje betegnes på papiret indtil videre M5 Vest eller "Orange linje" henholdsvis M5 Øst, "Lilla linje". Der vil i begge tilfælde være tale om et tredje, separat system, på samme måde som strækningerne mellem Vanløse, Vestamager og Lufthavnen er helt adskilte fra Metrocityringen med dens grene til Nordhavnen og Sydhavnen. I begge varianter lægges der op til, at kontrol- og vedligeholdelsescentret placeres på Prøvestenen.

Orange linje - M5 Vest

Den korteste og billigste af de to varianter er den "Orange linje", som begynder ved Østerport station og går under havnen til Refshaleøen og videre til Lynetteholm. Ud over Østerport bliver der tre nye stationer - én på Refshaleøen og to på Lynetteholm. Hertil kommer en enkeltsporet forbindelse til Prøvestenen, hvor kontrol- og vedligeholdelsescentret tænkes placeret, men der arbejdes også med en alternativ placering af centret på selve Lynetteholm. Fordelen ved at have centret placeret længere væk, altså på Prøvestenen, er øjensynligt, at man derved frigør areal på Lynetteholm, der kan bruges til byudvikling.

Linjen vil være i tunnel fra Østerport til Refshaleøen, hvor den via en rampe vil blive til en højbanestrækning vest for stationen på Refshaleøen. Den videre forlængelse til Lynetteholm vil udelukkende være højbane. Sporet til Prøvestenen vil selvsagt blive anlagt som del af første etape, og det vil grene fra på højbanestrækningen. Anlægget vurderes at beløbe sig til 7,5 mia. kr. i 2020-priser.

"Orange linje" tænkes bygget i to etaper, hvor Østerport-Refshaleøen kan åbne i 2035 og resten inklusive de to stationer på Lynetteholm i 2045. I de 10 år mellem åbningen af første og anden etape vil det være stationen på Refshaleøen, der reelt betjener passagerer fra den sydlige del af Lynetteholm, som forventes også at være den del, der byudvikles først.

Linje M5 tænkes i denne form betjent hvert 3. minut i myldretiden (et interval på 180 sekunder mellem togene), og rejsetiden Refshaleøen-Østerport vil være omkring 2 minutter. Der ventes ca. 9.500 daglige påstigere i 2035, hvilket ikke er specielt mange, men det skyldes, at byudviklingen på Refshaleøen og Lynetteholm påregnes at være meget lidt fremskreden på dette tidspunkt.

Det vil senere være muligt at forlænge linjen fra Østerport-enden vest om søerne til betjening af Rigshospitalet og Indre Nørrebro til Hovedbanegården og videre mod Amager.

Lilla linje - M5 Øst

Den noget mere ambitiøse variant indebærer en betydeligt længere linje, som samtidig fungerer som aflastning af de gamle metrolinjer M1 til Vestamager og M2 til Lufthavnen. Samtidig kan denne variant senere udbygges til en ringlinje, en "Cityring 2", som vil lukke nogle huller i det eksisterende linjenet.

Lilla linje starter fra Hovedbanegården og går under havnen til Islands Brygge, som får en metrostation placeret nær Bryggebroen, hvilket er noget mere centralt for bydelen end den nuværende metrostation med navnet "Islands Brygge". Herfra vil banen fortsætte med en omstigningsstation til Vestamagerlinjen ved DR Byen og en station ved Amagerbrogade - enten mellem Hans Bogbinders Allé og Prinsesse Christenes Vej eller omkring 300 meter sydligere på Sundbyøster Plads. Metroen vil fortsætte via en omstigningsstation til Lufthavnsstrækningen ved Lergravsparken og herfra mod nord med en ny station ved Prags Boulevard og på Refshaleøen til to stationer på Lynetteholm.

Lilla linje - M5 Øst
"Lilla linje" er den "dyre" version med en noget længere metrolinje fra Hovedbanegården via Islands Brygge og Amagerbrogade til Refshaleøen og Lynetteholm, som samtidig også fungerer som aflastning af de oprindelige metrostrækninger på Øst- og Vestamager. Også her er kontrol- og vedligeholdelsescentret med et noget kortere forbindelsesspor indtegnet, og det samme er mulige videre forlængelser til Nordhavnen med forbindelse til linje M4's kommende forlængelse fra Orientkaj eller via Østerport, Rigshospitalet og Indre Nørrebro tilbage til Hovedbanegården som en "Cityring 2". Illustration: Metroselskabet.

Stationen ved Hovedbanegården vil være placeret enten i Reventlowsgade ved Metrocityringens station eller som alternativ på modsatte side af Hovedbanegården i Bernstorffsgade. Strækningen vil ligge i tunnel fra Hovedbanegården til Prags Boulevard, hvor stationen også vil være underjordisk, hvorefter banen skal føres som højbane over Margretheholm Havn til Refshaleøen og Lynetteholm. Der undersøges dog også en udgave af "Lilla linje", hvor også dette stykke placeres i boret tunnel.

Hele linjen tænkes at åbne samtidigt i 2035, og den forventes at koste ca. 18,4 mia. kr. i 2020-priser, hvis den bygges med den nordlige placering af stationen ved Amagerbrogade. Skal metrostationen ved Amagerbrogade i stedet ligge på Sundbyøster Plads, bliver linjeføringen lidt længere, og dermed bliver byggeriet også omkring 600 mio. kr. dyrere, men denne stationsplacering har nogle fordele som et muligt knudepunkt for omstigning mellem metro og bus (måske en slags genoplivning af "Sundby Omnibusstation", der netop samme sted engang var omstigningspunkt mellem sporvogne og busser videre mod det sydlige Amager) og i form af færre nabogener i byggefasen. Passagertalsmæssigt menes forskellen på de to stationsplaceringer at være ret marginal. Der vurderes endelig at være en mulig besparelse på omkring en halv milliard kroner ved først at åbne strækningen Refshaleøen-Lynetteholm med de to stationer på Lynetteholm som en anden etape i 2045.

Linje M5 tænkes også i denne udgave betjent hvert 3. minut i myldretiden (180 sekunder mellem togene). Rejsetiden fra Refshaleøen til Hovedbanegården vil blive omkring 10 minutter, og der påregnes i 2035 62.400 dagligere påstigere på linjen. Antallet af nye passagerer i det samlede metrosystem ventes ikke at være specielt højt, men dette er også hensigten, da linje M5 i denne veriant netop skal aflaste de oprindelige metrostrækninger, hvor kapacitetsgrænsen er ved at være udfordret.

Senere vil det være muligt at forlænge linjen enten til Nordhavnen med omstigning til linje M4's forlængelse fra Orientkaj, måske i en fælles tunnel med den kommende Østlig Ringvej. Alternativt kan linjen føres til Østerport og videre via nye stationer ved Rigshospitalet, Indre Nørrebro og en omstigningsstation til Vanløselinjen ved Forum tilbage til udgangspunktet ved Hovedbanegården. Med en sådan "Cityring 2" får man rådet bod på, at Rigshospitalet og Indre Nørrebro blev forbigået til fordel for Poul Henningsens Plads og Frederiksberg, da den endelige linjeføring for Metrocityringen tilbage i 00'erne blev valgt.

Metro til Malmö?

Gennem omkring 10 år har der været et samarbejde mellem Københavns Kommune og Malmö om en mulig metroforbindelse mellem de to byer, der bl.a. kunne aflaste Øresundsforbindelsen. Dette har også været præsenteret som sammenhængende med en "Cityring 2", som beskrevet ovenfor, således at en del af togene ville grene fra på østsiden af denne og fortsætte under Øresund til en strækning i Malmö. "Malmömetroen" ses dog intetsteds beskrevet i det materiale, som Borgerrepræsentationen har fået præsenteret i forbindelse med ansøgningen fra Metroselskabet.

Kilde: Dokumenter vedr. igangsætning af miljøvurderingsproces for metrolinje M5 til Borgerrepræsentationens møde 25. august 2022