Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

To mindre HUR-udbud begynder

Af Thomas de Laine

HUR udbyder 20 rutebusser, 12 servicebusser og 3 telebusser til kontraktbegyndelse 10. oktober 2004. Den almindelige rutekørsel udbydes i 15. udbud, mens tele- og servicebuskørslen ligger i sit eget udbud.

15. udbud
Med kun 20 busser og ca. 65.000 årlige vogntimer i 15. udbud, bliver denne runde den hidtil mindste udbudsrunde, der har haft et nummer i rækken (der har også været mindre udbudsrunder i tidens løb, f.eks. af linie 500S midt mellem 3. og 4. udbudsrunde). Eventuelle kørselsreduktioner i efteråret 2004 kan desuden betyde yderligere indskrænkning af den udbudte kørselsmængde.

Udbuddet omfatter kun den kørsel, der i dag udføres af Partner Bus. Partner Bus kører linierne i 7. udbud, der havde kontraktbegyndelse 24. maj 1998. I 2002 blev kontrakten, der oprindeligt havde udløb i efteråret 2002, forlænget til efteråret 2004. Kontrakten omfatter kørsel i Hornsherred.

Der er fremsendt udbudsbekendtgørelse til EU primo februar, hvor der tillige er annonceret i dagbladene. Prækvalifikation forventes afsluttet primo marts og udbudsmaterialet udsendt umiddelbart efter. Tilbudsfristen kan ventes fastsat til primo april, og resultat kan ventes i juni 2004.

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling, som anvendt siden 11. udbudsrunde. Ved udbuddet kan tildelingskriterierne forventes at blive anderledes end hidtil. Ved de foregående runder har tildelingskriterierne bestået af de tre delkriterier "pris" med vægten 40 pct., "kvalitet af drift" med vægten 35 pct. og "kvalitet af busmateriel" med vægten 25 pct. Det er delkriteriet "kvalitet af drift", der kan forventes ændret.

"Kvalitet af drift" ønskes omstruktureret således, at det i højere grad bliver tilbudsgiverne, der angiver det kontraktmål - udover et fastlagt minimum - for kvalitet, som bliver sammenlignet med de øvrige tilbud. Formålet med ændringen angives at være, at valget af entreprenør herved skulle kunne ske på en mere objektiv måde, og at der bliver mere fokus på kvaliten og sammenhængen mellem pris og kvalitet.

Som udgangspunkt bliver kontrakterne 6-årige. Kortere kontraktperioder kan dog være relevante for visse linier i forbindelse med ændringer i driftsomfanget. Som noget nyt er det endvidere en del af den nye kvalitetsmodel, at entreprenøren kan opnå kontraktforlængelse i 2 år, hvis der i de første 5 år er leveret en gennemsnitlig kvalitet svarende til det tilbudte. Den 2-årige kontraktforlængelse skulle således fungere som en motivationsfaktor for chauffører og entreprenører i forhold til at yde en bedre kvalitet.

Den samlede kontraktperiode vil ikke kunne overstige 8 år, og den nye kontrakt vil med andre ord maksimalt gælde til efteråret 2012.

Der vil kunne bydes med både nye og brugte busser, ligesom der vil kunne bydes med busser med alternativt drivmiddel. Desuden kan der bydes med 13,7 m-busser på flere af linierne, selvom sådanne ikke anvendes i dag. Der er nemlig konstateret behov for ekstra kapacitet i forbindelse med befordring af uddannelsessøgende fra Hornsherred mod Roskilde og Frederikssund. Mindre busser har været under overvejelser men indgår ikke, da kørslen i området allerede er omlagt til telebuskørsel som følge af "Projekt Landdistrikter".

Muligheden for busser med dørpl. 2-2-0 overvejes (for tiden afprøves en sådan bus på linie 34 på Amager). Busser uden udstigning bag bagakslen skulle kunne rumme hele 8 siddepladser mere ifølge administrationens oplæg til 15. udbud.

Endelig kan der forventes mulighed for at byde med busoverdragelse ved kontraktophør som i 13. og 14. udbud.

Tele- og servicebuskørslen
De nuværende kontrakter på servicebuskørsel i Roskilde, Høje-Taastrup, Greve, Glostrup, Frederiksberg og Helsingør kommuner udløber i efteråret 2004. Der er tale om kørsel med i alt 10 busser og ca. 19.500 vogntimer pr. år. Kørslen udføres i dag af Arriva Danmark og ES Bus III ApS. I kørslen indgår de linier, der i november 2003 overgik til Arriva i forbindelse med ES Bus' betalingsstandsning.

Udbud af tele- og servicebuskørsel kommer dog til at omfatte i alt 12 servicebusser og ca. 23.000 årlige vogntimer. Roskilde kommune ønsker nemlig at udvide sin servicebusordning med en ny linie, linie 855, mens Rødovre kommune ønsker at få oprettet en servicebuslinie, linie 848.

Kørslen udbydes på 4-årige kontrakter fra 10. oktober 2004. Dog bliver kontrakterne på ruterne for Glostrup og Rødovre kommuner dog kortere, da disse kommuner ikke har ønsket at binde sig for 4 år i forhold til HUR. Linie 847 i Glostrup kommer på en kontrakt frem til 31. december 2005 med mulighed for forlængelse i op til 2 år, mens linie 848 i Rødovre skal på en 2-årig kontrakt frem til efteråret 2006, ligeledes med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

I forhold til de omtalte "villige" kommuner videreføres den hidtidige ordning, hvor kommunerne betaler HUR 327 kr. pr. vognetime (prisniveau juni 2003). En eventuel realstigning i tilbudspriserne skal dog dækkes af kommunerne, således at HURs økonomi reelt ikke påvirkes af udbuddet.

Den udbudte servicebuskørsel omfatter i alt følgende:

En eventuel pakkeopdeling af udbuddet er ikke oplyst.

I udbuddet af tele- og servicebuskørsel indgår tillige den telebuskørsel, der indtil november 2003 udførtes af ES Bus, der da gik i betalingsstandsning. Kørslen omfatter 3 telebusser og ca. 10.000 årlige telebustimer. ES Bus' kontrakt udløb egentlig først i efteråret 2006, men det besluttedes at genudbyde kørslen allerede fra efteråret 2004. Kørslen udføres i dag af Jensens Turisttrafik. Telebuskørslen sker på linierne 240, 629, 630, 829 og 830 i Lejre- og Hvalsø-området. Telebuskørslen udbydes på en 6-årig kontraktperiode med udløb i efteråret 2010.

Udbuddet af tele- og servicebuskørsel følger samme tidsplan som 15. udbud: Primo februar er der til EU fremsendt udbudsbekendtgørelse og annonceret i danske dagblade. Prækvalifikation forventes afsluttet primo marts med efterfølgende udsendelse af udbudsmateriale. Tilbudsfrist forventes primo april, og der forhandles med kommunerne om accept af tilbuddene i april og maj. I juni vælges vinderne. De nye kontrakter skal træde i kraft 10. oktober 2004.

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling. Der vil være mulighed for at annullere en eller flere udbudsenheder.

Som servicebusser har man hidtil stort set kun anvendt DAB-servicebussen. Flertallet af disse busser er bygget i første halvdel af 1990'erne som følge af, at Trafikministeriet på daværende tidspunkt disponerede over en pulje til støtte af forbedring af handicappedes adgang til den kollektive trafik. Bustypen er udgået af produktion, og fabrikken gik i øvrigt konkurs for cirka et år siden. Desuden er busserne ved at opnå en alder, der vel også gør anvendelse gennem en ny 4-årig periode urealistisk.

Der kan derfor nu forventes anvendt andre bustyper som servicebusser. HUR har undersøgt markedet for sådanne busser og fundet egnede emner, men det forventes dog overladt til tilbudsgiverne at vælge bustype ud fra nogle funktionskrav, der bliver en del af udbudsmaterialet.